L’import total de les multes supera ara els 140.000 €. Els casos afecten prop de 200 famílies vulnerables

L’Ajuntament ha ampliat el nombre de sancions a companyies subministradores per talls indeguts de llum o mala praxi. A les 11 multes imposades, que van convertir Sabadell en el primer municipi en fer efectives sancions per incompliment de la Llei 24/2015 en l’àmbit dels subministraments bàsics, s’han sumat tres noves multes. Així doncs, les sancions arriben ara a 14, sumant un total superior als 140.000€ (10.001€ cadascuna). Els casos pels quals es multa les companyies subministradores afecten un total de 198 famílies de la ciutat.

De les tres noves sancions, una s’ha imposat a Gas Natural Servicios per un tall de subministrament elèctric sense haver sol·licitat prèviament l’informe d’exclusió residencial als Serveis Socials municipals. Aquesta multa s’ha sumat a les 9 que, pel mateix concepte s’havien imposat anteriorment – 7 a Endesa Energia XXI i 2 a Endesa Energia SAU–. Cadascuna de les sancions es refereix a casos que afecten a una família.

D’altra banda, s’han imposat dues noves multes – 1 a Gas Natural Servicios i 1 a Gas Natural S.U.R. – per mala praxi, concretament per pràctica reiterada d’avís de tall o extinció de contracte per impagament sense haver sol·licitat els corresponents informes d’exclusió residencial als serveis socials. Aquestes multes se sumarien a les dues imposades fa uns dies a Endesa Energia XXI i Endesa Energia SAU pel mateix concepte. En aquests casos, les 4 sancions per mala praxi afectarien un total de 188 famílies.

Les multes responen a la comissió de faltes greus d’acord amb l’article 331-5 c del Codi de Consum de Catalunya i en relació amb l’article 6.4 de la 24/2015, que estableix que abans de realitzar un tall de subministrament, les empreses subministradores tenen l’obligació de sol·licitar un informe als Serveis Socials municipals per comprovar si la persona o unitat familiar afectada es troba en risc d’exclusió residencial. Així mateix, la 24/2015 estableix l’obligació de l’empresa d’informar d’aquest dret en els avisos que generi per raó d’impagament o de tall.

La notificació de les multes és, així mateix, un nou pas en el procés iniciat al juny de l’any passat quan el Govern de Sabadell va posar en marxa el procediment per sancionar les companyies que incomplissin el disposat a la Llei 24/2015 pel que fa a garantir el subministrament energètic a persones o famílies vulnerables.

Un cop iniciats els processos, al novembre de 2016 s’incoaven 18 expedients sancionadors. Dels 18 expedients, 5 han quedat arxivats bé per no haver-se pogut acreditar una relació de consum entre la companyia i l’usuari o un tall de subministrament constitutiu d’infracció. Altres dos van quedar arxivats per una qüestió formal tot i que van donar pas a la incoació de tres nous expedients, que s’han tramitat una mica més tard que els 18 expedients inicials.

Davant les sancions, les empreses poden interposar un recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat acte o recurs contenciós-administratiu.