Una de les principals propostes de la Crida per Sabadell és fer de Sabadell una ciutat feminista; és a dir, una ciutat més justa i més habitable, on la violència vers les dones no hi tingui cabuda, on no es permeti cap discriminació per temes d’identitat de gènere o orientació sexual, i on els recursos estiguin distribuïts equitativament entre dones i homes.


Un primer pas cap a una ciutat feminista és la promoció d’un model de ciutat al servei de les persones que garanteixi la satisfacció de les seves necessitats. Per caminar cap aquest model, s’han de reconèixer tots els treballs de reproducció social i de cures que són necessaris per la subsistència i el benestar de la població. Aquests treballs no poden estar privatitzats ni els poden estar assumint les dones pràcticament en solitari. Des dels Ajuntaments hem d’assumir la responsabilitat que ens pertoca i per això proposem la creació d’un Servei Integral d’Atenció a les Cures, que informi, assessori i derivi a tots els serveis de cura que es proveeixen des de les diferents institucions i que, al mateix temps, promogui polítiques en tots els àmbits que encara avui en dia estan descoberts en matèria de cures. 

Alhora, creiem que s’han de dignificar les condicions laborals de les persones que treballen en l'àmbit de cures, per la qual cosa proposem municipalitzar les treballadores del SAD, del servei de neteja i de les escoles bressol de Sabadell, i també un altre dels serveis d’atenció indispensable de la ciutat: el SAI LGTBI.


Moltes de les necessitats de la vida quotidiana relacionades amb les cures passen a l’espai públic: quan portem les criatures a l’escola, quan anem a comprar, quan acompanyem un familiar al CAP… Per tant, és molt important construir espais públics que sostinguin i acompanyin tots aquests usos socials. En aquest sentit, és necessari revisar la xarxa de mobilitat pública per garantir que aquests espais estiguin interconnectats a peu o en transport públic, i que no calgui sortir del barri per satisfer totes aquestes necessitats.


Alhora, per a crear una societat més justa cal fomentar uns valors igualitaris des de la més petita infància. L'educació esdevé un àmbit primordial d’adquisició de coneixements, valors i actituds. I perquè aquests no siguin reproductors d’uns valors sexistes, des de la Crida elaborarem un pla local de ciutat coeducadora, que s’orienti a promoure els valors de la igualtat i de la no discriminació a tots els nivells educatius. 


Només a través de la sensibilització aconseguirem acabar amb la xacra social que no remet, que és la violència masclista. Les estadístiques mostren com el 79% de les víctimes ateses al servei d’atenció a la víctima per la policia municipal han estat dones i com al 2022 es van presentar a Sabadell 720 denúncies per violència masclista. Davant d’aquesta realitat, no ens podem quedar de mans creuades. Cal dotar de més recursos, tant materials com humans, al SIAD, per tal que cap dona quedi desemparada davant d’una situació de violència. 


Al mateix temps, mentre hi hagi qui exerceix violència hi haurà qui pateix violència. És indispensable fer un treball amb els homes per sensibilitzar i prevenir la violència masclista, i per aquesta raó impulsarem l’obertura d’un servei d’atenció a homes des d’on treballar models relacionals més oberts, respectuosos i saludables. 


Per últim, per garantir una ciutat feminista hem de construir un Ajuntament feminista i per això des de la Crida crearem un Departament de Transversalitat de Gènere que apliqui la mirada de gènere a tota l’acció municipal. Un dels primers reptes consistirà en la revisió des de la perspectiva de gènere dels pressupostos municipals, per tal de garantir que hi ha una distribució equilibrada dels recursos que s’ofereixen des de l’Ajuntament entre homes i dones. 


Perquè sense feminisme no hi ha justícia, des de la Crida promourem unes polítiques feministes transformadores, que vagin més enllà dels rentats d’imatge, i que promoguin una redistribució, representació i visibilització de les dones a la ciutat de Sabadell.