Estarà situada a l’antiga Escola Riu-sec i entrarà en funcionament durant el 2019

Durant l’any 2019 entrarà en funcionament l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, un nou servei municipal que té l’objectiu d’oferir un espai a les entitats sense ànim de lucre on puguin trobar assessorament per desenvolupar la seva tasca. També pretén ser un àmbit on esfomenti la interrelació i col·laboració entre les associacions.

L’Oficina estarà situada a l’edifici de l’antiga Escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget, edifici que durant uns anys va fer servir l’Escola de Música i Conservatori de Sabadell.

Aquest nou servei respon a la voluntat d’enfortir el teixit associatiu de la ciutat en tots els seus àmbits, fomentar la participació democràtica de la ciutadania i la seva incidència en els afers públics. Ampliarà els serveis i suports que l’Ajuntament ofereix per donar una atenció més personalitzada i integral. Així mateix, serà la forma d’establir un referent principal en la relació amb l’Administració, evitant la multiplicitat de circuits i protocols de relació i funcionament i oferint així una atenció més homogènia.

Entre d’altres aspectes, l’Oficina oferirà serveis com ara:

  • Orientar i acompanyar en processos de millora de les entitats (objectius, accions, gestió organitzativa, comunicació)
  • Informar i assessorar en aspectes de funcionament, des del quefer diari, fins als passos per a la seva constitució o per a la seva dissolució.
  • Agilitar tràmits amb l’Ajuntament
  • Informar sobre subvencions, ajuts i canvis de normatives
  • Recolzar la difusió de les activitats que organitzen les entitats

El nou servei espera ser també un espai d’interrelació del teixit associatiu i ciutadà, des d’on es difongui la cultura col·laborativa i la participació democràtica de la ciutadania.

Avui, durant la presentació del projecte de funcionament de l’oficina, la regidora de Participació, Glòria Rubio, ha explicat que “amb la nova Oficina pretenem afavorir la implicació activa de la ciutadania, capacitar i apoderar les persones que integren les entitats, fomentar el voluntariat i establir un marc comú i uns valors compartits a tota la ciutat, com la igualtat de gènere, la inclusió o la interculturalitat”.

La regidora ha recordat també que la nova oficina actuarà com a focus de detecció de necessitats de les entitats i voluntariat, per tal de reorientar serveis i recursos. El Punt de Voluntariat, actualment ubicat al Vapor Codina, prestarà el seu servei des de la nova oficina.

 

Procés participatiu

La necessitat de crear aquest servei està recollida en el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, en el qual es defineix com un projecte transversal amb l’objectiu d’enfortir el teixit associatiu en tots els seus àmbits i que ofereixi formació i assessorament a les entitats.

El projecte ha comptat, també, amb les aportacions sorgides del procés participatiu “Pensem l’Oficina d’Entitats”, que durant la tardor passada va recollir propostes que ajudessin a definir el nou servei.

Diferents entitats i col·lectius van participar en el procés que va estar actiu a la plataforma Decidim Sabadell. També hi va participar personal tècnic de diferents departaments municipals que es relacionen directament amb el teixit associatiu.

 

Pla de formació

D’altra banda, i amb l’objectiu de millorar la gestió i el bon funcionament de les associacions, s’ha elaborat el Pla de Formació 2018 per a entitats i persones voluntàries.

L’objectiu del Pla és oferir cursos, tallers i xerrades que responguin a les necessitats reals i als interessos de les entitats amb l’objectiu d’enfortir-les i apoderar-les perquè tinguin més autonomia i un coneixement més gran de les obligacions en matèries tan diverses com les fiscals, les laborals o les de voluntariat.

Actualment, Sabadell compta amb 1.028 entitats inscrites al registre d’entitats ciutadanes. Per tipologia, n’hi ha 318 de l’àmbit cultural; 187 d’esportives; en l’àrea social n’hi ha 176; 125 del món de l’educació i formatiu; 75 associacions comercials, professionals, empresarials i sindicals; 64 dedicades a la cooperació; 33 veïnals; 22 ambientals; 19 entitats religioses, i 9 de l’àmbit polític.