L’actualització del Pla Estratègic de Subvencions fa créixer la dotació de global en un 13,13% entre 2018 i 2019 per adaptar-se a les noves necessitats de la xarxa associativa de Sabadell

 

Amb l’objectiu de fomentar i promocionar les activitats que porten a terme les entitats de la societat civil organitzada, l’Ajuntament actualitza el Pla de Subvencions per adaptar-lo a les noves necessitats de la societat i donar compte de l’avaluació de l’exercici anterior.

El Pla de Subvencions relaciona els objectius de cada una de les línies de subvenció i els efectes que es pretenen aconseguir i inclou la dotació econòmica respectiva i els indicadors d’avaluació, per tal de donar suport a l’activitat de les entitats de la ciutat.

El contingut del Pla Estratègic no crea drets ni obligacions. La concessió de les subvencions es regula a les convocatòries i segons les bases que aprovi el Ple municipal. Els principis generals són:

  • Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats locals per mitjà de les associacions i la cogestió de projectes.
  • L’eficiència en la gestió dels recursos públics destinats a l’activitat municipal de foment.
  • La transparència, mitjançant convocatòria pública, en la qual es garanteixi l’objectivitat, la publicitat, la concurrència i la igualtat.
  • La planificació estratègica integral de l’activitat a subvencionar.
  • L’import total que es destina per subvencions és de 3.296.993,22 euros, concretament 382.665,2 euros més que aquest any 2018.

D’aquest import, 1.859.182,53 euros es destinen a subvencions nominatives per al desenvolupament dels objectius estratègics del Pla, i 1.437.810,69 euros, per a subvencions de pública concurrència. El Pla preveu 25 línies de subvencions, distribuïdes dins els tres eixos principals recollits en el PAM: drets socials, desenvolupament econòmic i planificació i sostenibilitat.

 

Drets socials: cohesió i equitat

Orientat a la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la població, atenent tots els col·lectius, edats, territoris i en la recerca de la no discriminació, el foment de la igualtat, la interculturalitat, l’atenció als més vulnerables i la promoció de l’autonomia de les persones garantint-ne els drets a la inclusió social, l’accés a l’educació, la cultura, la salut, l’esport i el lleure.

 

Desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat

Orientat a fomentar l’ocupació de qualitat, el desenvolupament econòmic sostenible, els programes d’innovació i creació de teixit empresarial, promocionar el cooperativisme, l’economia social i solidària, els valors i actius de ciutat, dinamitzar el comerç urbà i de proximitat i promoure la interacció entre el comerç i la ciutat.

 

Planificació i sostenibilitat

Orientat a la millora de la qualitat acústica, lumínica i de l’aire atmosfèric, el consum energètic i les emissions de CO2, com també incentivar l’estalvi d’aigua. Pretén promoure l’educació ambiental conscienciant la ciutadania pel respecte al medi ambient, impulsar un model sostenible a l’abast de tothom i protegir e espais naturals de l’entorn urbà.

També s’ha previst una nova línia de subvencions dotada amb un màxim d’1.400.000 € complementària de la línia d’ajuts convocada per l’Oficina d’Habitatge de Catalunya, destinada a la rehabilitació i conservació d’edificis residencials.

El Pla també inclou la dotació de 500.000,00 euros destinats als projectes socials que podran desenvolupar les entitats en el marc del procés participatiu Construint Ciutat 2019.