La inspecció tributària contempla l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i ara també l’impost d’obres

L’Ajuntament de Sabadell, dins del Pla de Control Tributari, va iniciar una inspecció a les grans superfícies, de més de 5.000 m2, que havien començat la seva activitat a finals del 2012. En aquest entorn és que es va detectar que algunes d’aquestes grans superfícies s’havien donat d’alta en una relació d’epígrafs de comerç especialitzat que les posava al mateix nivell que els petits comerços que realitzen una única activitat especialitzada. Aquesta situació representa una anomalia ja que no son situacions comparables ja sigui per superfície, per producte o per serveis prestats. I, és per això que, ara, s’imposaran diferents sancions, l’import de les quals s’elevaria a més de 720.000,00 €.

Des de l’Ajuntament es vol recordar que no realitzar correctament l’alta censal de l’IAE, és una conducta tipificada com a infracció tributària greu d'acord amb la Llei General Tributària. Aquest tipus d’infracció comporta una sanció que es calcula per l’import deixat d’ingressar i el perjudici econòmic causat a l’Administració.

Al juliol de 2016, a les empreses inspeccionades a les quals es va detectar aquesta situació anòmala el consistori els va obrir expedients d'inspecció tributària per reclamar la liquidació de l’import pendent, superior al milió i mig d’euros pel període entre 2012 a 2016, més els corresponents interessos de demora.

Des del Govern municipal s’aposta per una cultura contributiva que garanteixi una justícia tributària, i, és en aquest sentit, que considera que aquestes grans superfícies tenen molts elements que difereixen de les petites botigues o botigues especialitzades i, per tant, no els hi pot ser d’aplicació els mateixos epígrafs. Actualment, aquests expedients es troben al contenciós i, per tant, pendents de resolució judicial.

D’altra banda, i vinculada a l’activitat d’inspecció tributària, des de l’Ajuntament també s’han iniciat inspeccions, en algunes d’aquestes grans superfícies, dels impostos de les obres realitzades, per regularitzar, així, el pagament de l’impost en relació amb el cost real de les obres realitzades per les empreses implantades. En aquests moments, aquesta inspecció no està encara tancada.

Com es calcula l’IAE i com s’aplica?

L’IAE s’obté, bàsicament, de multiplicar la quota per la superfície del local. La diferencia en la tributació es dóna perquè la quota a pagar per les grans superfícies és superior a la dels comerços especialitzats o petites botigues, ja que la quota de les grans superfícies permet realitzar més activitats i oferir un gran ventall de serveis als seus clients.