El procés sancionador podria comportar sancions de fins a 1,5 M€, ja que es tracta d’infraccions molt greus a causa de l’especial protecció de la zona

 

cw0gt12w8aa2r_hEl Ple municipal del mes de novembre debatrà dues resolucions en relació amb dos expedients sancionadors iniciats a l’àmbit de Ca n’Alzina, d’un total de tres que s’estan tramitant. A més, n’hi ha altres de pendents d’iniciar, els quals s’aniran resolent els pròxims mesos d’acord amb el procediment tècnic pertinent.

El primer expedient està relacionat amb les obres que al llarg dels darrers anys s’han executat a les finques de “Can Xupa” i Ca n’Alzina, consistents en abocaments de runa i moviments de terra, en l’obertura de camins i en la tala de massa arbòria, entre altres.

A més, el Govern municipal traslladarà tot aquest expedient –relacionat amb la peça núm. 6 del cas Mercuri– al Jutjat d’instrucció número 1 de Sabadell i al ministeri fiscal, per les possibles infraccions penals que se’n puguin derivar i, d’altra banda, suspendrà la tramitació d’aquest procediment sancionador obert fins que els tribunals no resolguin el cas.

Aquesta decisió s’ha pres un cop efectuada la instrucció d’aquest procediment i quan ja s’han analitzat els fets que figuren en les actes de policia i els informes tècnics municipals, i a la vista de les al·legacions presentades per les persones presumptament responsables.

El segon expedient és a causa d’unes obres que es van executar a la part sud de la finca de Ca n’Alzina, consistents en abocaments de terres i fems, en l’obertura de camins i en la construcció de tancaments. L’acord que es sotmetrà a decisió del Ple inclou la imposició d’una sanció per la comissió d’una infracció urbanística molt greu.

Les actuacions que es recullen en aquests expedients poden comportar la constitució de diverses infraccions urbanístiques molt greus, susceptibles de ser sancionades cada una amb multes de fins a 1.500.000 €. La proposta de resolució del procés sancionador per part de l’administració local per al primer cas ascendeix a més de 600.000 €, mentre en el segon cas la xifra se situa just per damunt dels 100.000 €.

La tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Glòria Rubio, ha afirmat que “l’Ajuntament ha de vetllar perquè es garanteixi l’interès ambiental i agrari de la zona de Ca n’Alzina. Per això serem implacables i tramitarem tots els expedients que calgui per protegir el rodal”. Rubio ha fet èmfasi en el fet que “no dubtarem a l’hora de fer respectar la legalitat urbanística i la protecció ambiental”.

Suspensió de la tramitació del Pla especial

D’altra banda, la propietat de la finca de Ca n’Alzina va presentar davant de l’Ajuntament una sol·licitud per tramitar un Pla especial (PE-123). Un cop analitzat pels serveis tècnics municipals el document presentat, i davant d’una sèrie d’incompliments de caràcter tècnic, com també per manca de justificació de determinades actuacions, l’Ajuntament, per mitjà de la Junta de Govern Local, ordenarà el proper 21 de novembre la suspensió de la tramitació del Pla especial fins que es resolguin tots els aspectes indicats.

Informació gràfica