Sabadell incrementarà el patrimoni municipal d’elements de valor arquitectònic

L’Ajuntament de Sabadell expropiarà el Castell de Can Feu i la zona verda que l’envolta. Això convertirà l’Ajuntament en el propietari de l’edifici i s’augmentarà així el patrimoni municipal d’elements de valor arquitectònic.

Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha destacat que "l’Ajuntament ha buscat la millor solució, que permetrà mantenir un edifici de valor patrimonial i donar-hi ús ciutadà”.

Serracant ha explicat que "conservar el Castell de Can Feu era un compromís de l’equip de govern que ara podrem acomplir. També donem resposta a una reivindicació veïnal i d’entitats, que demanaven recuperar aquest espai”. A més, ha avançat que “estem treballant per buscar diversos usos per a l’edifici i ja disposem d’una reserva de mig milió d’euros per fer una primera actuació als terrenys del voltant, que es destinaran a parc i zona verda”.

L’Ajuntament executarà una expropiació de mutu acord i es signarà un conveni, que deixarà sense efecte l’anterior.

Nou conveni

El nou conveni expropiarà el Castell de Can Feu, amb la condició que estigui lliure de càrregues i d’ocupants. El preu de l’expropiació serà de 24.798,07 euros, que equival a la xifra que l’actual propietari deu a l’Ajuntament per l’impagament de l’IBI de diversos anys.

L’aprovació del nou conveni tancarà el procediment que es va iniciar al desembre de 2006, quan es va signar el conveni per al desenvolupament urbanístic de la zona del Castell de Can Feu i el seu entorn. En aquell acord els propietaris es comprometien a presentar una Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació, que permetria unes noves condicions d’edificació a la zona. Com a compensació de la nova edificabilitat i els nous usos, els propietaris cedien gratuïtament a l’Ajuntament, lliure de càrregues i gravàmens, l’edifici del Castell de Can Feu i els terrenys que l’envolten.

Els propietaris també es comprometien a ingressar a l’Ajuntament la quantitat de 2.003.066 d’euros per contribuir a les obres de consolidació de l’edifici del Castell de Can Feu, que havia de realitzar l’Ajuntament. Al juliol de 2009 es va signar un annex al conveni, que va establir la possibilitat de substituir l’obligació d’ingressar 2.003.066 euros per la cessió a l’Ajuntament de Sabadell de sostre equivalent a aquesta quantitat.

Paral·lelament, al febrer de 2012 el Ple municipal va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell a l’àmbit del Castell de Can Feu. Aquesta modificació no es va arribar a aprovar definitivament perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat la va suspendre fins que l’Ajuntament aprovés un text que donés resposta a les diverses puntualitzacions que feia la Direcció General de Territori i Urbanisme. El text refós no es va arribar a tramitar. "El conveni anterior era inviable i per això hem treballat per trobar la millor solució per la ciutat”, ha afirmat Serracant.

Ordre d’execució

L’Ajuntament va incoar al juny de 2016 un expedient d’ordre d’execució d’obres, per l’estat en què es trobava el Castell de Can Feu i per l’incompliment de les mínimes condicions de seguretat.

Ara, després d’un procés de negociació, s’ha arribat a l’acord que farà possible que el Castell sigui definitivament propietat de l’Ajuntament, un cop el Ple faci els tràmits legals.