Ho va acordar a una reunió ahir al matí, després que la part interessada no hi hagi presentat al·legacions en el termini establert.

 

Ho ha acordat en la reunió d’aquest matí, després que la part interessada no hi hagi presentat al·legacions en el termini establertL’Ajuntament havia informat desfavorablement sobre aquesta sol·licitud, ja que, d’acord amb la Modificació puntual del PGMO de Sabadell a l’àmbit de la rambla d’Ibèria (MPG-3), l’empresa havia de presentar un estudi de detall en què es recollissin les condicions fixades pel planejament. A més, aquest estudi s’hauria d’aprovar abans d’executar les obres d’adequació de la nau amb la finalitat de destinar-la a una activitat de tanatori. D’altra banda, aquest edifici es troba inclòs en el catàleg del Text refós del Pla Especial de Protecció dels Bens Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics de Sabadell (PE-122), amb un nivell de protecció volumètrica.

En el seu moment es va concedir al sol·licitant de la llicència un termini d’audiència per tal de possibilitar la presentació de les al·legacions que considerés adients, termini que es va ampliar per sol·licitud del promotor i d’acord amb la llei. Tanmateix, finalment no hi ha presentat al·legacions.

El tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez, ja ha comunicat aquesta denegació als representants de la plataforma ciutadana Tanatori No i a l’Associació de Veïns de Gràcia. Fernàndez ha dit que "hem constatat que aquesta llicència no es pot concedir perquè no compleix els requisits per ser atorgada. Hi manca l’estudi de detall que el pla general estableix com a imprescindible per fer el canvi d’ús que proposa la promotora, concretament, d’industrial a serveis urbans."

Cronologia de la sol·licitud

Fins a arribar a aquesta denegació, l’Ajuntament ha seguit la tramitació d’aquest procediment de sol·licitud de llicència d’obres majors tal com marca de l’article 10 de l’Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics. Els passos han estat els següents:

  • El 2 de febrer de 2018 Serveis Funeraris de Barcelona, SA va presentar una sol·licitud de llicència d’obres majors per rehabilitar la nau industrial amb canvi d’ús per destinar-la a tanatori.
  • El 19 de març es van sol·licitar els informes als departaments municipals de Llicències i Disciplina d’Activitats, Salut, Oficina de Patrimoni i Mobilitat, Trànsit i Transport, afectats en les seves competències.
  • A més, el 23 de març des del Servei d'Urbanisme es va emetre un informe tècnic desfavorable atenent les previsions de la modificació puntal del Pla a l’àmbit de la rbla. d’Ibèria (MPG-3). L’informe indicava que per executar el canvi d’ús de les instal·lacions cal redactar un estudi de detall que ordeni els volums amb l’alliberament de part del sòl de la parcel·la i tenint en compte les determinacions sobre protecció en l’àmbit volumètric del [PEP]BAMAS.
  • El 16 d’abril es va notificar el tràmit d’audiència de denegació de la sol·licitud de llicència d’obres majors a Serveis Funeraris de Barcelona, SA, adjuntant l’informe tècnic desfavorable i conferint un termini de deu dies hàbils per presentar els documents i justificants que es considerin oportuns.
  • El 20 d’abril de 2018 Serveis Funeraris de Barcelona, SA va presentar una sol·licitud per ampliar el termini en cinc dies més a partir de la norma, el qual es va concedir.
  • El 23 d’abril Serveis Funeraris de Barcelona, SA va presentar una sol·licitud d’aclariments per procedir, si esqueia, a la redacció d’un estudi de detall.
  • El 10 de maig es va notificar a la persona interessada l’informe emès per l’Oficina de Patrimoni.

El contingut de l’informe tècnic desfavorable del 23 de març recorda que l’article 8 de la Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell a l’àmbit de la Rambla d’Ibèria (MPG-3) estableix l’obligatorietat de redactar un estudi de detall amb la finalitat de definir una sèrie de condicions d’edificació, ja que la rehabilitació de la nau industrial per destinar-la a tanatori comporta un canvi d’ús de les instal·lacions existents. En concret, l’any 1993 es va concedir una llicència d’activitats en aquest emplaçament per fabricar-hi estructures metàl·liques, adscrita a l’ús d’indústria agrupada, que és diferent de l’activitat proposada de tanatori, adscrita a l’ús urbanístic de serveis urbans.