El Govern municipal introdueix un nou criteri de transparència en la comunicació dels  requeriments judicials

Part nord de l'antiga fàbrica de Can Balsach_(la drecera)_1L'Ajuntament de Sabadell ha traslladat al jutjat número 2 de Sabadell tant l'expedient administratiu com tota la documentació relacionada amb el procediment per a la concessió administrativa de l'adequació interior i utilització privativa de part de l'immoble de Cal Balsach.

Aquest trasllat s'ha fet a requeriment i després que en aquest jutjat s'hagin obert diligències prèvies en relació amb la proposició, aprovada per unanimitat en el mandat anterior –Ple municipal del febrer del 2015– a favor de la cessió de l'espai lliure de Cal Balsach a l'Associació Casal El Tallaret de la Creu Alta.

És compromís de l’actual equip de Govern garantir una política de claredat en l’actuació municipal. Per això, des de la Regidoria de Transparència, tant per a aquest requeriment, com per a qualsevol altre que hi pugui haver, s’introdueix un nou criteri de transparència en la comunicació dels requeriments judicials com a voluntat de rendició de comptes i, en aquest sentit, s’informarà puntualment i amb rigor de totes les qüestions que afectin l’Ajuntament.

Una moció aprovada per unanimitat

El Ple municipal del 3 de febrer de 2015 va aprovar, per unanimitat, la proposició dels grups municipals del PSC, CiU, PP, EpS, EUiA i ICV a favor de la cessió de l'espai lliure de Cal Balsach a l'Associació Casal El Tallaret de la Creu Alta, que en aquell moment estava integrada per un grup de sis entitats de la Creu Alta.

Després d’elaborar tots els informes jurídics i tècnics preceptius, el Ple de gener d'aquest any va aprovar, inicialment, el plec de clàusules reguladores de la concessió́ administrativa de domini públic per a l’adequació́ interior i utilització́ privativa de part de l'immoble Cal Balsach, el qual, es portarà ja a aprovació definitiva al Ple d’aquest mes de maig.