El Ple municipal del setembre aprova inicialment la proposta de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics

 

En la proposta de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics per a l’any 2019, que ha aprovat inicialment el Ple de setembre, no es veuran incrementats els impostos, les taxes i els preus públics. Només es modifiquen algunes quotes puntuals, per ajustar-les als costos reals, i també es millora el redactat d’algunes ordenances i s’adapten a la normativa sectorial.

El nou text, recull 24 ordenances que no es modifiquen i 14 més que proposen un cert canvi, entre les quals destaquen:

 

En el cas dels impostos

  • IBI: es millora la redacció referent a la bonificació per a família nombrosa i s’introdueix una nova bonificació del 95% als immobles de propietat municipal on es desenvolupi una activitat agrària, mitjançant una concessió administrativa que sigui declarada d’interès especial pel Ple de la corporació.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’adapta a normativa la bonificació del 100% als vehicles clàssics i es concreten els requisits per obtenir-la.

    Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: s’especifica que la bonificació del 95% per a les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès pel Ple inclou els supòsits de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús.

Pel que fa a les taxes:

  • Taxa sobre serveis de cementiri: tot el que fa referència a les concessions de sepultures es treu d’aquesta ordenança i es passa a la de nova creació. Aquí es deixen només els serveis de cementiri. S’hi incorporen els columbaris per a cendres.
  • Taxa per la utilització privativa del Cementiri: és de nova creació i, com a novetat, s’estableixen les concessions de nínxols a 15 anys (fins ara només eren a 30 anys) i les taxes pels columbaris de cendres, que no existien.
  • Taxa d’obres i usos: es fan millores de redactat: S’incorpora un nou supòsit de no subjecció per als edificis que previnguin l’obtenció del certificat d’eficiència energètica A.
  • Taxa de zona blava: els vehicles elèctrics i híbrids endollables passen a ser no subjectes a la taxa, en tenir l’etiqueta ambiental 0 blava (no paguen res, però tenen limitació de durada), en lloc d’estar bonificats al 50%.
  • Taxa per ocupació de parades als encants: es proposa la reducció de les tarifes entre un 15% (voltants Mercat Central, Mercat de la Creu Alta, Mercat de Campoamor i Mercat de Torre-romeu) i un 25% (voltants Mercat dels Merinals).
  • Taxa pels horts: es redueix la tarifa per ús de l’aigua, distingint entre horta recreativa: 0€  i horta professional: 0,11€/m3.

La tramitació de les ordenances es va iniciar al mes de març, i ha inclòs un període de consulta pública i un altre d’audiència, durant el qual s’ha fet públic al web municipal l’avantprojecte de redactat, tal com preveu la normativa.

A partir d’aquí, s’obrirà un període d’al·legacions, per acabar amb l’aprovació definitiva i la seva entrada en vigor a 1 de gener del 2019.