La moció insta, per una banda, a que s'ampliin els serveis odontològics coberts per la sanitat pública, i per l’altra, a que es creï un servei municipal per cobrir les necessitats de les persones amb condicions socioeconòmiques precàries

A la roda de premsa realitzada avui també s’ha posat el toc d’alerta en el punt de Ple sobre el nostre recurs de reposició sobre la modificació del contracte d’enllumenat públic

 

El 23 de març va tenir lloc la segona comissió de seguiment del Pla Covid. Seguim sense veure que aquest pla de xoc sigui realment de xoc. El pla està desactualitzat, les necessitats han canviat i algunes mesures no tenen sentit perquè han arribat tard. Han passat 8 mesos des de l'aprovació (amb els vots en contra de l'oposició), i segueixen sense facilitar les dades econòmiques que permetrien valorar realment el grau de compliment.

Ens allarguen les reunions respecte la convocatòria inicial prevista i fa que parlem de documents obsolets. No pot ser que una comissió que es reuneix cada tres mesos es parli de documents tancats quasi un mes abans. S’ha desvirtuat el concepte de pla de xoc: hi ha moltes accions ordinàries i actuacions de mig termini. Després de la reunió valorem que ho estan barrejant tot i no s’està tirant endavant el pla de xoc que la ciutadania es mereix.

Malgrat la manca de permeabilitat del govern respecte a les propostes de l’oposició real, des de la Crida seguim plantejant accions per millorar la vida de les sabadellenques, perquè des de la Crida TRIEM LA VIDA, com a lema de les nostres propostes i posem a debat com revertir situacions de crisi previsibles, respecte de l’habitatge, per viure en un espai, en una ciutat amb l’aire net i per suposat, per comptar amb una sanitat 100% pública i de qualitat. 

En aquest sentit, avui presentem una moció al Ple Municipal d’abril que té com a objectiu avançar en una de les diverses mancances del sistema de salut  pública.

 

Moció per a l’ampliació dels serveis odontològics a la sanitat pública i de l’impuls d’un servei municipal a l’abast de tothom

Com hem reiterat en nombroses ocasions, la millora de la sanitat pública és una prioritat ineludible. A més de seguir reclamant un major finançament, un augment del personal sanitari i una millora en les seves condicions laborals, també cal posar el focus en les mancances pel que fa a les necessitats que hauria de cobrir la sanitat pública. En aquest cas que ens ocupa avui, les necessitats relacionades amb la salut bucodental.

Existeixen greus desigualtats en l’accés als serveis odontològics i es constata que les persones amb pitjors condicions socioeconòmiques són les que tenen més dificultats per accedir-hi. Segons l’enquesta Nacional de Salut del 2020 indicava que el 12% de la població de catalunya no pot anar al dentista per raons econòmiques.

La crisi social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha fet evident, d’una banda, la necessitat de reforçar al màxim la sanitat pública en la seva totalitat i de l’altra, que les persones amb condicions econòmiques desfavorables són de nou les que estan patint més les seves conseqüències.

Tanmateix, el Servei Català de Salut (CatSalut) només cobreix una fracció molt limitada de les necessitats odontològiques de la població i només el 10% de les visites odontològiques es fan a través de la sanitat pública, i la cobertura és mínima, limitant-se a extraccions, higienes, revisions i precintes dentals. Aquestes limitacions de cobertura suposen que el 92% de la despesa dental surti de la butxaca de la ciutadania, cosa que comporta, forçosament, una desigualtat en l’accés a una necessitat tan bàsica.

La salut bucodental de les persones no pot dependre de la seva capacitat econòmica per cobrir les despeses. Els tractaments costosos que només es poden fer en clíniques dentals privades, i que en moltes situacions aboquen a l’usuari a fer servir financeres per pagar-los. A Sabadell a més tenim experiències sobre com aquest modus operandi entre clíniques odontològiques i financeres en alguns casos ha acabat generant situacions de desemparament legal cap als usuaris per incompliment flagrant o per tancament. Cal avançar urgentment perquè la sanitat pública catalana incorpori la cobertura de necessitats odontològiques en el seu conjunt.

Al Pla d’Acció de Salut, elaborat per la Regidoria de Salut durant el mandat anterior i presentat al maig del 2016, al seu punt 4 ja apuntava entre les maneres de reduir les desigualtats en l’àmbit de la salut, impulsar iniciatives que facilitin l’accés a serveis sanitaris no gratuïts a persones en risc d’exclusió (especialment en l’àmbit de l’odontologia).

Per tant, paral·lelament a la reclamació s’ha de fer al CatSalut, cal que l’administració local garanteixi que cap persona vegi vulnerat el seu dret a la salut, pel que cal engegar un servei de gestió pública centrat en oferir de forma gratuïta l’atenció odontològica de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Els principals acords proposats són:

  1. Instar al govern de l’estat espanyol a introduir progressivament l’atenció a la salud bucodental de la població a la cartera de serveis del sistema de salut (SNS), elaborant un Pla de Salut Bucodental que estableixi les prestacions a càrrec del SNS, tal com estableix l’acord del govern de coalició (PSOE / Unidas Podemos)
  2. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’ampliació dels serveis d’odontologia per a la integració total d’aquest servei a la cartera de serveis de CatSalut, d’acord amb la proposició de llei aprovada a la comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
  3. Mentre els serveis no siguin assumits pel CatSalut, posar en marxa un servei municipal d’atenció odontològica a la ciutadania, centrat en oferir atenció gratuïta a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica (d’acord amb els paràmetres de la Llei 24/2015), de caràcter públic i gestionat per la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.

 

Recurs contra la modificació del contracte d’enllumenat públic

El passat 3 de novembre de 2020 es va aprovar al Ple Municipal la modificació del contracte del servei energètic i el manteniment integral de l’enllumenat públic de Sabadell, contracte que ostenta una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Aluvisa i FCC. Considerem que aquesta modificació no s’ajusta a dret i per aquest motiu el passat 2 de desembre va presentar un recurs de reposició.

Ja en aquell Ple hi vam votar en contra de la modificació del contracte d’enllumenat públic perquè hi havíem detectat diversos punts de foscor. Després de fer les pertinents consultes legals, vam considerar que la nostra preocupació era fonamentada i que la modificació aprovada no té empara ni legal ni contractual, motiu pel qual és nul·la. Això és així per dos principals motius:

  1. La modificació del contracte aprovada el passat 3 de novembre no es troba prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que el regeix perquè la nova inversió, que té un valor superior als 8M€, supera amb escreix el límit de 3M€.
  2. El contracte finalitza l’any 2023 una vegada transcorregut el període de 10 anys pel qual es va adjudicar. En canvi, es preveu que la nova inversió s’amortitzi esglaonadament fins al 2028, el que comporta una pròrroga forçosa del contracte.

Avui al Ple Municipal el govern respondrà negativament al nostre recurs de reposició, quan queda clar en les respostes a les al·legacions presentades per la Crida que la modificació del contracte és indestriable de la pròrroga. El govern ha optat per facilitar la pròrroga sol·licitada per la UTE quan tenia al seu abast altres opcions que no comportessin la pròrroga: per exemple, ajustar el volum de les inversions a fer al període restant de contracte fins el 2023, i deixar per a una nova licitació tot el que ara es planteja amortitzar en el període de pròrroga.

En qualsevol cas, continuem considerant tota aquesta operació una operació al servei de la UTE i en frau de llei. Per això, amb la negativa al nostre recurs d’avui al ple, considerem que tenim la via oberta del contenciós administratiu per defensar l’interès públic per sobre dels interessos privats. Malauradament, amb el govern del PSC sembla que ha tornat el govern de les empreses concessionàries, el govern al servei de les grans empreses privades, passant per sobre del mínim rigor en les formes i dels mecanismes necessaris de fiscalització i control.