El conveni aprovat d'urgència a finals del 2019 per tal que CASSA dugui a terme la renovació de la canonada que alimenta el dipòsit de Can Llong té deficiències.

 

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de 20 de desembre de 2019 va acordar l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA) per dur a terme les obres de renovació parcial de la canonada de Cerdanyola.

 

La Crida ja va posar de manifest en la seva intervenció al Ple l'existència d'elements irregulars en l'expedient que invalidaven els acords. És per això que el Grup Municipal ha presentat un recurs de reposició per tal de poder aclarir l'abast i les conseqüències d'aquestes irregularitats.

 

Manca de conformitat entre el Pla Director vigent i l'actuació recollida en el conveni

Tal com queda textualment recollit en l'acord de Ple, l'actuació a desenvolupar mitjançant el conveni "s'haurà d'ajustar conforme les fitxes establertes en el Pla director de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Sabadell (2107 - 2031). Aquesta fitxa contempla una memòria descriptiva de l'actuació, pressupost PEM amb el percentatge de seguretat i salut en l'obra i els plànols aprovats en el Ple municipal de l'11 d'octubre de 2017."

 

No obstant aquest requeriment bàsic, el cost previst per aquesta actuació en el Pla Director vigent és de 759.326,50€ mentre que el cost del projecte que consta en l'acord pres aquest desembre és de 979.418,70€. Un increment del 29% del pressupost que en cap moment es menciona ni justifica en la Memòria ni en l'expedient portat a aprovació del Ple i que la Crida ha calculat a partir de la consulta de la documentació del mateix Pla Director. L'increment del cost es deu a un canvi en el diàmetre del tub, que passa de 500 a 600mm (fet que per si sol suposa un increment de més de 250.000€) i a un allargament en el traçat. Tot i l'increment econòmic tan significatiu que comporta, en l'expedient no consta cap justificació d'aquest canvi de diàmetre i tampoc en la memòria del projecte consta cap referència a la necessitat d'aquest cost afegit.

 

Així doncs, queda acreditat que l'actuació no s'ajusta ni en la seva definició, ni en el seu pressupost, ni en el seu plànol respecte a l'actuació definida al Pla Director aprovat. Aquesta manca d'ajust, doncs, ens porta a considerar que l'acord no és vàlid i a sol·licitar mitjançant el recurs de reposició que sigui anul·lada l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (CASSA), per dur a terme les obres de renovació parcial de la canonada de Cerdanyola, a causa dels incompliments i les irregularitats ja esmentades.

 

Tot plegat sense oblidar que amb la modificació de les bases d'explotació de CASSA, feta amb presses i sense el debat necessari, s'altera substancialment el sistema d'encàrrec i pagament de les actuacions d'adequació de la xarxa de subministrament. Amb la modificació s'atorga a l'empresa CASSA una adjudicació directa com si fos un ens de la mateixa administració pública i s'eludeix la responsabilitat de l'empresa de dur a terme les inversions necessàries.

 

El govern PSC - Podem no ha respectat el que hauria de ser el procediment administratiu normal i pretén fer canvis significatius sobre allò que preveu al Pla Director menystenint així el valor normatiu del Pla aprovat i alterant l'ordre adequat del procediment. Aquesta falta de rigor tècnic i polític dificulta la confiança en l'actuació i fa aixecar sospites sobre l'interès de l'empresa en augmentar el cost del projecte. Alertem que aquest no pot ser de nou el "modus operandi", ja que la planificació aprovada i vigent s'ha de respectar. Els procediments clars, transparents i respectuosos amb la legalitat són la garantia de respecte a l'interès públic i des de la Crida fiscalitzarem tots els acords d'aquest govern per evitar que perjudiquin la ciutat.