Prop de 6.500 persones s’han beneficiat dels acords presos gràcies al servei, relacionats, la majoria, amb conflictes veïnals  

El Servei Municipal de Mediació Comunitària, Sabadell Mediació,  ha resolt el 82% dels 246 casos que va gestionar durant el 2017, la majoria dels quals està relacionat amb conflictes veïnals, però també familiars i escolars (és pioner en el tractament de situacions d’assetjament). El servei, gratuït, té la missió, des de la prevenció i per mitjà de la mediació, de millorar la convivència, ajudant a resoldre problemes que afecten la comunitat.

Més del 56% dels casos gestionats estaven relacionats amb conflictes veïnals (sorolls, dificultats de relació, aparells d’aire condicionat, etc.) i un 25% eren problemes sorgits a les comunitats d’escala (quotes d’escala, obres, neteja, etc.). A més, es van tractar 28 casos familiars (parentalitat o desavinences intergeneracionals) i 18 apareguts en l’àmbit escolar (assetjament i altres).

Tot i que els participants directes a la mediació van ser 926, els acords presos han beneficiat gairebé 6.500 persones. El servei, a més, no només destaca pel seu percentatge d’èxit, sinó perquè el temps de resolució de la gran majoria dels casos, el 77%, és inferior als dos mesos. Destaca especialment la metodologia en el tractament de l’assetjament, del qual el servei n’és pioner a Catalunya i hi treballa des del 2015.

D’altra banda, el Servei de Mediació efectua accions i programes encaminats a desenvolupar la vessant preventiva de la mediació, com a instrument que promou formes d’organització i relació no basades en la confrontació, sinó en el respecte i la cooperació mútua, el diàleg, la participació i la responsabilitat compartida.

En aquest àmbit, el programa de suport a la mediació escolar fa accions de sensibilització, formatives i de gestió de conflictes escolars. En total, durant aquest any s’han fet 20 accions socioeducatives que han arribat a més de 708 persones, principalment alumnes i docents.

La presentació de les dades anuals coincideix amb la celebració, ahir diumenge 21 de gener, del Dia Europeu de la Mediació.

La regidora d’Intervenció Comunitària, Glòria Rubio, ha destacat que “és imprescindible normalitzar entre les persones altres formes de resolució dels conflictes de convivència que passin per la corresponsabilitat i l'empatia. Només des d'una mirada de treball conjunt i d'apoderament de les persones aconseguirem cohesionar i reforçar els espais comunitaris existents”.

 

Novetats  

És precisament el terreny de la prevenció als centres educatius el protagonista d’una de les novetats del 2017 amb el desenvolupament d’una intervenció integral en un centre educatiu per abordar la millora de la convivència i la gestió de conflictes amb tota la comunitat educativa. El servei ha treballat en xarxa amb l’equip directiu i claustre del centre, Inspecció i Equips d'EAP, Serveis socials i entitats de la zona amb incidència amb famílies i alumnes.

La intervenció integral ha fet processos de mediació entre famílies i entre famílies i escola; ha intervingut en grups classes per millorar la seva cohesió; ha impartit formació al claustre per a la gestió de conflictes i la cohesió de grups; i, finalment, ha acompanyat el centre educatiu en l’anàlisi de l’escola, per conèixer els aspectes a millorar i a potenciar en tot allò relacionat amb la convivència.

L’altra gran novetat incorporada al servei té a veure amb la seva dimensió comunitària, desenvolupant una intervenció de “Diagnosi apreciativa del barri de Torre-romeu”, efectuada durant la primavera de l’any passat. Fruit d’aquest anàlisi, es van definir set línies de millora per al barri, exposades durant la jornada Pensem Torre-romeu. Treballem per construir entre totes i tots el barri que volem. Durant la sessió es van constituir dues taules de treball (formada per veïns i veïnes, representats d’entitats, personal tècnic municipal i professionals que treballen al barri) que durant aquest any es posaran en funcionament.

Infografia resum