El regidor de Serveis Municipals -Lluís Perarnau- explica que són les males pràctiques de la directiva d'SMATSA les que estan provocant que la ciutat estigui tan bruta

 

El passat mes de juny la direcció d’SMATSA va anunciar un notable deteriorament de la neteja de la ciutat i acomiadaments de treballadors si l’Ajuntament aplicava la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF) que va aprovar al febrer. Aquest anunci no vaig dubtar a qualificar-lo de molt greu, perquè en realitat l’empresa ens estava anunciant que incompliria serveis a què està obligada per contracte. És evident que l’anunci buscava condicionar l’acció del Govern municipal, igual que ho pretén la querella interposada per SMATSA a personal funcionari i a càrrecs electes, però no m’estendré en aquest punt. Prefereixo aportar la informació imprescindible perquè cadascú pugui treure les seves pròpies conclusions.

A la setmana següent a la roda de premsa d’SMATSA es va dur a terme la reunió que vaig convocar des de la Regidoria de Serveis Municipals amb el gerent de l’empresa, representants sindicals i el president de la FAV de Sabadell. En aquella reunió ja vaig exposar que l’Ajuntament s’abstindria d’executar la ITF mentre el jutjat no resolgués sobre les mesures cautelars sol·licitades per l’empresa en el seu recurs. Aquest mateix posicionament va ser traslladat a l’empresa per escrit per no deixar cap marge per al dubte. Per tant, no hi ha hagut canvis pel que fa a la ITF aquest estiu per part de l’Ajuntament.

En canvi, sí que hi ha hagut un descens notable en el nivell de qualitat de la prestació del servei per part de l’empresa en les últimes setmanes. A aquestes alçades, no estic descobrint res que la ciutadania no hagi comprovat ja en la seva experiència diària. És una evidència. Les veïnes i veïns ens heu anat traslladant les queixes a l’Ajuntament. Des del servei també hem anat recopilant els incompliments. Entre d’altres, contenidors desbordats i boques de la recollida pneumàtica que triguen més del compte a ser recollits i netejats i voluminosos que passen molts més dies que el termini de 48 hores a ser recollits.

"I vull deixar ben clar que el descens en el nivell de qualitat de la prestació del servei no és atribuïble en cap cas a les treballadores i els treballadors." No rau aquí el problema, perquè la plantilla executa les feines encomanades per la direcció de l’empresa de manera diligent. L’empresa haurà d’explicar a què atribueix aquest descens del nivell de qualitat. En qualsevol cas, a la ITF no l’hi pot atribuir, perquè no s’ha arribat a aplicar.

La direcció d’SMATSA ha plantejat també que amb la ITF l’Ajuntament està modificant el contracte. I això no és així. Amb la ITF el que es busca es regularitzar una situació anòmala. L’empresa està facturant per equips posats a disposició, quan el que diu el contracte és que ha de facturar per serveis prestats i amb els preus i les condicions amb què l’empresa va guanyar la concessió. Entre el 2014 i el 2015, el govern del PSC va reduir els serveis de recollida selectiva d’orgànica, envasos i vidre, pels baixos resultats. L’empresa, però, no va disminuir la facturació del servei, tal com preveuen els plecs, sinó que va incrementar el preu en altres serveis en què els costos reals eren més elevats que els preus de la seva oferta. Així, va continuar facturant 18 milions d’euros, tot i la reducció de serveis. És aquest fet el que ha donat peu a les liquidacions dels anys 2014, 2015 i 2016, pels quals l’Ajuntament de Sabadell reclama a SMATSA 3,5 milions d’euros.

L’empresa acusa l’Ajuntament de buscar l’ofec econòmic, "però el que pretén el Govern municipal és corregir una situació que és insostenible jurídicament."

Ni podem ni volem mantenir un sistema de facturació que no es correspon amb el que diu el contracte. Igualment, volem fer efectiu el control automatitzat del compliment dels serveis que preveu el contracte (a través del sistema de geolocalització o GPS). L’empresa, en negar-se a estendre el sistema de control a tots els serveis, està impedint que l’Ajuntament conegui quins són els serveis que realment es presten i dur a terme els descomptes corresponents als serveis no prestats. Un dels 5 expedients aprovats al febrer consistia en un requeriment a l’empresa perquè fes efectiu aquest punt.

L’Ajuntament de Sabadell actua vetllant per l’interès general, que es concreta en l’exigència de compliment del contracte, i reclama a l’empresa que efectuï de manera immediata les programacions necessàries per restablir el nivell de qualitat de prestació del servei. Si no ho fes, l’empresa estaria desatenent greument les seves obligacions.