L’Ajuntament congelarà els impostos, les taxes i els preus públics el 2019

El Ple municipal del setembre aprova inicialment la proposta de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics

 

En la proposta de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics per a l’any 2019, que ha aprovat inicialment el Ple de setembre, no es veuran incrementats els impostos, les taxes i els preus públics. Només es modifiquen algunes quotes puntuals, per ajustar-les als costos reals, i també es millora el redactat d’algunes ordenances i s’adapten a la normativa sectorial.

El nou text, recull 24 ordenances que no es modifiquen i 14 més que proposen un cert canvi, entre les quals destaquen:

 

En el cas dels impostos

  • IBI: es millora la redacció referent a la bonificació per a família nombrosa i s’introdueix una nova bonificació del 95% als immobles de propietat municipal on es desenvolupi una activitat agrària, mitjançant una concessió administrativa que sigui declarada d’interès especial pel Ple de la corporació.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’adapta a normativa la bonificació del 100% als vehicles clàssics i es concreten els requisits per obtenir-la.
    Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: s’especifica que la bonificació del 95% per a les construccions, instal·lacions o obres declarades d’especial interès pel Ple inclou els supòsits de reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes i en desús.

Pel que fa a les taxes:

  • Taxa sobre serveis de cementiri: tot el que fa referència a les concessions de sepultures es treu d’aquesta ordenança i es passa a la de nova creació. Aquí es deixen només els serveis de cementiri. S’hi incorporen els columbaris per a cendres.
  • Taxa per la utilització privativa del Cementiri: és de nova creació i, com a novetat, s’estableixen les concessions de nínxols a 15 anys (fins ara només eren a 30 anys) i les taxes pels columbaris de cendres, que no existien.
  • Taxa d’obres i usos: es fan millores de redactat: S’incorpora un nou supòsit de no subjecció per als edificis que previnguin l’obtenció del certificat d’eficiència energètica A.
  • Taxa de zona blava: els vehicles elèctrics i híbrids endollables passen a ser no subjectes a la taxa, en tenir l’etiqueta ambiental 0 blava (no paguen res, però tenen limitació de durada), en lloc d’estar bonificats al 50%.
  • Taxa per ocupació de parades als encants: es proposa la reducció de les tarifes entre un 15% (voltants Mercat Central, Mercat de la Creu Alta, Mercat de Campoamor i Mercat de Torre-romeu) i un 25% (voltants Mercat dels Merinals).
  • Taxa pels horts: es redueix la tarifa per ús de l’aigua, distingint entre horta recreativa: 0€  i horta professional: 0,11€/m3.

La tramitació de les ordenances es va iniciar al mes de març, i ha inclòs un període de consulta pública i un altre d’audiència, durant el qual s’ha fet públic al web municipal l’avantprojecte de redactat, tal com preveu la normativa.

A partir d’aquí, s’obrirà un període d’al·legacions, per acabar amb l’aprovació definitiva i la seva entrada en vigor a 1 de gener del 2019.

© 2015 CRIDA per Sabadell