La proposta d’ordenances reguladores dels impostos, les taxes i preus públics per a l’any 2018, que es va aprovar de forma incial al Ple municipal extraordinari del passat divendres

En aquest sentit, el document preveu una tarifació social més àmplia a la taxa de residus i l’aplicació d’ofici de les bonificacions i exempcions que se’n deriven, així com noves bonificacions i exempcions en diferents tributs i preus públics.

En la proposta no es veuran incrementats, entre altres, alguns impostos, com el de vehicles, de plusvàlua o de la grua, i també s’inclou l’ampliació de diverses bonificacions o exempcions de pagament. A la resta de tributs i preus públics es preveu un increment contingut de l’1,5%, per tal d’anar adequant l’import al cost real dels serveis, un increment que quedaria situat per sota de l’IPC interanual. La normativa estatal obliga a fer increments normatius per poder incrementar la despesa pública.

Una de les principals novetats introduïdes enguany fa referència a la taxa de recollida de residus. D’una banda, la quota no es veurà incrementada en el cas de les activitats i, d’altra banda, es reestructura la tarifació social, en el cas de la quota domiciliària.

Els objectius són fer una taxa més justa i progressiva, establint més trams de renda, i aplicant d’ofici les bonificacions i exempcions i no, amb sol·licitud prèvia, com fins ara. D’aquesta manera es redueix la burocràcia i alhora s’aconsegueix que les famílies amb menors ingressos es beneficiïn efectivament de les reduccions.

Amb aquestes modificacions, hi haurà 12 trams de tarifació, vers els 5 que hi ha actualment, i s’incrementa substancialment el nombre de contribuents amb algun benefici fiscal, passant de les 6.000 a les 31.000 famílies bonificades o exemptes de pagar aquesta taxa.

D’altra banda, es continuen mantenint importants bonificacions per cura ambiental i foment de la recollida selectiva –amb el 90% de bonificació per l’acreditació en domicili de recollida selectiva de totes les fraccions i compostatge–. Una bonificació que s’aplica a tots els trams de renda, de tal manera que si qualsevol família vol reduir l’import de la seva taxa de residus, ho pot fer si es compromet amb el reciclatge.

Per posar alguns exemples, una família de tres membres amb rendes d’entre 14.000 i 23.000 euros anuals que fins ara no sol·licitaven bonificació, per sota dels 14.342 € de renda, deixaran de pagar els 67 euros que pagaven; i entre 14.343 i 23.520 € de renda tindran un descompte d’entre 14 i 47 euros respecte als 67 € que pagaven. Mentre que una família de 4 membres amb una renda al voltant dels 82.000 euros passaria de pagar 74 € a pagar-ne 103 €.

Pel què fa a un dels principals impostos de gestió municipal, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), enguany aquest tribut estarà congelat en el cas dels béns rústics i dels béns de característiques especials i es veuria incrementat en un 1,5% en els béns de tipus urbà.

El nou text manté bonificacions de fins al 75% per a famílies nombroses i monoparentals.

En el cas de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) també preveu l’increment general de l’1,5%, però es mantenen, també en aquest cas, importants bonificacions per a l’ocupació i la creació d’empreses amb l’objectiu d’afavorir l’activitat econòmica a la ciutat.

Altres aspectes importants

Les ordenances fiscals per aquest 2018 també inclouen altres aspectes importants, com ara, per exemple, la introducció de noves bonificacions en els serveis d’atenció domiciliària, on es prioritza l’accés a les persones amb rendes més baixes.

Pel que fa a la taxa dels horts, es pagarà en funció de la superfície i l’ús (segons si és recreatiu o professional) i s’amplien les bonificacions. També hi haurà una reducció del 25%pel traspàs de parades i locals als mercats municipals, i l’ampliació de les bonificacions en el traspàs i manteniment de parades, algunes concretament dels mercats dels Merinals i Campoamor.

Per últim, es mantenen les facilitats en el pagament dels impostos i taxes amb plans personalitzats de pagament, la possibilitat de domiciliar el cobrament, i amb el fraccionament i ajornament.

Millora de la transparència i la informació

Amb l’objectiu de facilitar tot a la informació a la ciutadania, la proposta de modificació de les ordenances s’ha estat presentant ja pels diferents consells de districte. Van començar el 9 d’octubre, amb el Consell del Districte 6, i s’allargaran fins avui dijous, al Districte 4.

Més informació aquí.