Presentat a les entitats del sector l’Informe de Tendència Social

"Aquest creixement evidencia un canvi de tendència respecte als anys anteriors i detectem tant l’increment en les persones que atenem per primera vegada, com també que el 50%  de les famílies ateses va entrar al sistema durant els últims 5 anys. Això vol dir que hem de continuar treballant per donar resposta a les necessitats d’una part de la població que no se’n surt i que tendeix a cronificar la seva situació, confirmant que aquells indicadors econòmics que podrien ser entesos de millora, no arriben a tenir l’impacte qualitatiu i quantitatiu esperat", afirma el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez.

 

Increment de l’atenció als Serveis Socials

L’increment de l’atenció proporcionada als Serveis Socials arriba a tots els col·lectius. Els majors de 65 anys són el grup que registra un creixement més elevat. Concretament, s’ha atès a 456 persones més, el 10,3% més. També es registra un increment del 2,4% en col·lectiu de menors atesos.

 

Més necessitat d’habitatge social

En relació a les problemàtiques detectades, destaca un increment de la demanda d’habitatge, motivada per la dificultat de les famílies per accedir al mercat privat i per l’increment del preu dels lloguers. Al parcd’habitatges d’emergència social viuen 947 persones, el que suposa un augment del 15%.

 

Creix l’atenció a la dependència

Les dades indiquen que hi ha un creixement de la demanda d’atenció a la dependència i que el 14,4% de tota la població de Sabadell de més de 65 anys reben algun servei d’atenció domiciliària.

També hi ha un increment del 14,7% en el nombre de persones amb un Programa Individual d’Atenció (PIA), fins arribar a les 6.171. D’aquestes persones, el 78,6% fa ús de serveis d’atenció a domicili i el 21,4% restant està a una residència.

 

Tendència cap a la especialització de l’atenció

Una de les dades significatives de l’informe és que mostra la tendència cap a la especialització de l’atenció. Així, s’ha produït una reducció de la demanda de recursos i serveis d’atenció bàsica en favor d’altres ajuts i serveis de caire específic. Per exemple, s’han reduït les prestacions d’urgència social i s’ha destinat més pressupost a ajuts de menjador escolar. També ha disminuït el nombre de famílies ateses al Rebost Solidari, el que ha permès incrementar i millorar els lots suplementaris d’aliments.

 

Manteniment del nombre de perceptors de la RGC

La Renda garantida de ciutadania (RGC), en funcionament des de setembre del 2017, substitueix a la renda mínima d’inclusió (RMI) i incorpora algunes millores respecte la seva predecessora: no depèn de la disponibilitat pressupostària, incrementa els llindars de renda i la quantia de la prestació i la seva durada és il·limitada, sempre que persisteixi la situació de necessitat. El canvi a la nova RGC s'ha fet a un ritme inferior a l'esperat, el que s’ha traduït en la necessitat de millorar en el futur la coordinació amb el SOC i de donar resposta als casos de silenci administratiu o denegacions.

 

Drets energètics

L’atenció als drets energètics de la població, identificats com a “pobresa energètica” continua sent una de les principals problemàtiques que s’atenen des de l’ajuntament. En total, 915 famílies de Sabadell es troben en situació de vulnerabilitat energètica. Així ho indica la xifra elevada d’informes de risc d’exclusió residencial tramitats, uns documents que s’utilitzen per acreditar la situació de vulnerabilitat d’aquelles persones que tenen dificultats per assumir les despeses de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) davant les companyies subministradores, evitant el tall del servei.

 

Baixa l’atur

Continua la tendència de reducció del nombre d’aturats, però malauradament en base a contractacions de curta durada, i la taxa a Sabadell, un 13,4% , duplica la mitjana europea. A més, l’atur evoluciona de forma diferent segons l'edat i el sexe. Es redueix de forma més intensa entre els homes i les persones més grans de 45 anys aturades.  Malgrat la millora de les xifres, el 47% dels aturats no estan coberts per cap subsidi o prestació d’atur i 31% dels aturats ho són de llarga durada.