Sabadell disposarà d’una de les quinze oficines que l’ATC tindrà a Catalunya

L’Ajuntament de Sabadell i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) han reforçat la col·laboració, en matèria tributària, amb la signatura d’un conveni entre l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. L’acte ha comptat també amb la presència del regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada i del secretari d’Hisenda, Josep Lluís Salvadó.

Es tracta d’un conveni de col·laboració per a la recaptació, en període executiu, dels ingressos tributaris i amb el que ja es materialitza el desplegament de la cooperació en matèria de recaptació, fruit d’un primer acord genèric que les dues institucions van signar el passat mes de juliol.

Aquell acord definia  la intenció, en el marc de la lluita contra el frau fiscal, de crear serveis compartits i coordinats per a gestionar i recaptar els tributs amb l’objectiu de millorar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia de l’aplicació dels tributs i de les actuacions tendents a la reducció dels incompliments de les obligacions.

Aquest conveni permetrà, per tant, disposar de mecanismes pel cobrament dels deutes tributaris que no poden ser recaptats i han de passar a  ser declarats incobrables. D’aquesta manera,  l’ATC podrà gestionar els deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària que ciutadans, entitats o empreses tinguin pendents amb l’ajuntament. Cal tenir present que els ajuntaments tenen el seu àmbit d’actuació delimitat per l’àmbit territorial i disposen de pocs mecanismes per assolir el cobrament de deutors municipals que no tenen béns al municipi.

Així, amb la delegació d’aquests casos a l’Agència Tributària de Catalunya, per a que assumeixi les actuacions de la gestió recaptatòria, en via executiva, aquesta col·laboració permetrà recaptar més enllà dels límits territorials del municipi de Sabadell, evitant, que els deutors amb la hisenda municipal puguin fugir dels mecanismes legals per temes competencials i no només a Catalunya, sinó a tot el territori estatal ja que a través d’aquest conveni es pot obtenir, també, la col·laboració de l’Agència Estatal Tributària.

 

L’actuació coordinada de la recaptació executiva

Per part de l’Ajuntament, el conveni preveu que caldrà dictar i notificar la provisió de constrenyiment, és a dir, iniciar les actuacions d’execució forçosa del patrimoni del deutor; resoldre les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament del deute que sol·licitin els interessats durant el procediment de constrenyiment i liquidar els interessos de demora corresponents; resoldre el crèdit incobrable; o investigar els béns i drets dels deutors ubicats o realitzables al municipi de Sabadell que siguin susceptibles d’embargament i, si escau, també els situats fora de la ciutat, així com els requeriments d’informació a tercers que siguin necessaris, entre d’altres funcions.

Per la seva part, l’ATC durà a terme la investigació de béns i drets dels deutors; també dictarà la diligència d’embargament i d’altres actes propis del procediment de recaptació sobre els deutes carregats pel consistori i procedirà a la seva execució; remetrà les recomanacions econòmico administratives que s’interposin contra els actes dictats per l’ATC a l’òrgan competent; o adoptarà mesures cautelars per assegurar el cobrament del deute, entre d’altres.

L’acord també estipula el cost per a l’ajuntament. En cas que no hi hagi recaptació, el cost seria zero. En cas que hi hagi recaptació, aquest queda establert com a l’import equivalent al recàrrec del període executiu inclòs a la quantitat efectivament ingressada, calculat de forma proporcional.

 

Sabadell comptarà amb una oficina de l’ATC

Sabadell disposarà d’una de les quinze oficines que l’ATC preveu inaugurar per diferents punts de Catalunya durant els propers mesos. Tal i com la Generalitat ha anunciat, la nova seu, s’ubicarà a la carretera de Barcelona, 359 i, amb una superfície de 628,37m2, comptarà amb  22 treballadors que passaran a formar part de la plantilla de l’Agència.

Per a Boada, és “molt significativa i important la ubicació a la ciutat d’una de les oficines de l’ATC tant pel servei que oferirà a la ciutadania com per la dimensió comarcal que implica.”

Es preveu que les obres d’adequació s’iniciïn a principis de maig i el servei pugui entrar en funcionament el proper mes de setembre. En aquestes oficines, la ciutadania podrà obtenir assessorament i realitzar qualsevol tràmit tributari i de recaptació dels impostos.