Amb aquest pas, el Govern municipal continua avançant en el conjunt d’actuacions per

garantir el compliment del contracte

El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, ha conclòs la ronda de reunions amb els sindicats, on ha refermat el compromís del Govern municipal de vetllar pels llocs de treball i les condicions laborals

L’Ajuntament de Sabadell ha desestimat la majoria de les al·legacions que l’empresa Smatsa, prestadora del servei de recollida de residus i neteja viària, havia presentat a quatre dels cinc expedients que el consistori ha obert a l’empresa per compensar pels imports pagats de més i exigir el compliment dels serveis contractats, després que el consistori detectés diferents nivells d’incompliments i irregularitats en el compliment d’aquest servei en relació amb l'oferta presentada per la pròpia empresa.

El primer dels expedients al que ha presentat al·legacions és el que fa referència a la Instrucció Tècnica de Facturació (ITF), indica que la facturació s’ha de fer en funció dels serveis efectivament prestats i no dels equips posats a disposició del servei, on l’Ajuntament ha estimat parcialment dues al·legacions i ha desestimat dues més.

Les tres restants fan referència als expedients de les liquidacions definitives dels anys

2014, 2015 i 2016, on es reclama a l’empresa prop de 3,5 M€ que l’Ajuntament prova

que ha pagat de més. En aquest cas, l’Ajuntament les ha desestimat en la seva totalitat.

 

Instrucció Tècnica de Facturació, la facturació en funció dels serveis efectivament prestats

Amb aquesta resolució, que dona per tancat el procediment administratiu, l’empresa haurà d’aplicar la ITF per facturar els serveis efectivament prestats a partir del juny. Així, l’Ajuntament s’assegura que l’empresa aplicarà els preus unitaris per serveis que va oferir en la seva oferta, en lloc de facturar els equips posats a disposició del servei. El sistema que utilitzava Smatsa li permetia facturar preus més alts per servei que els que havia presentat en la licitació, desvirtuant completament el contracte.

Liquidacions definitives dels anys 2014, 2015 i 2016

Pel que fa a les al·legacions que l’empresa Smatsa va presentar en relació a les liquidacions corresponents als exercicis 2014, 2015 i 2016, l’Ajuntament les ha desestimat ja que considera que l’empresa ha facturat diversos serveis de recollida de residus per sobre dels imports contractats sense que l’Ajuntament hagi incrementat el servei, sinó que l’empresa ha hagut de destinar-hi més equips que els que havia previst en l’oferta i els ha repercutit a l’Ajuntament en lloc d’assumir-ho tal i com preveu el contracte.

Un cop desestimades aquestes al·legacions, queden aprovades definitivament les liquidacions d’aquests tres anys i que donen un saldo creditor a favor de l’Ajuntament de 3.493.527 euros. Amb aquest pas, el Govern municipal continua avançant en el conjunt d’actuacions per garantir el compliment del contracte.

El Govern municipal es referma en el compromís de vetllar per la continuïtat dels llocs de treball i de les condicions laborals

D’altra banda, la setmana passada el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, va concloure una primera ronda de reunions amb els sindicats representats al Comitè d’Empresa que va servir per abordar diferents punts relacionats amb la prestació del servei, com, entre d’altres, la implementació del control GPS que contempla el contracte a tots els serveis. Més enllà d’aquest punt, sobre el qual l’empresa ha presentat recurs contenciós administratiu, el Govern municipal es referma en el compromís expressat diverses vegades anteriorment de vetllar pels llocs de treball i per les condicions laborals de la plantilla.