Proposa un nou model de relació amb les entitats, amb una aportació municipal de com a màxim de 100 euros mensuals per fer front als lloguers i iniciarà processos sancionadors i cessió forçosa als bancs que no acceptin la cessió obligatòria de pisos buits

CgUuFO2W4AEMhELL’Ajuntament de Sabadell ha enviat avui a les diferents entitats financeres ubicades a la ciutat dues propostes de conveni que han de permetre donar sortida a l’exclusió residencial que pateixen moltes famílies de la ciutat.

Conveni per a habitatges buits en condicions d’habitabilitat

El primer dels convenis regula la cessió d’habitatges buits propietat de les entitats bancàries, tal com estableix la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. “L’Ajuntament de Sabadell farà tot el desplegament de la Llei 24/2015, que és una conquesta de les lluites populars. No farem ni un pas enrere malgrat el que dicti el Tribunal Constitucional”, ha afirmat Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor d’Urbanisme.

El conveni proposa un nou model de cessió diferent del d’altres administracions, “perquè per primer cop preveu que tots els habitatges que cedeixin les entitats financeres estiguin en condicions adequades per al seu ús immediat”, ha afirmat Serracant. I ha afegit que “si algun habitatge no té les condicions d'habitabilitat, l'entitat propietària s'haurà de fer càrrec de la rehabilitació. El que no farem és pagar a les entitats financeres per l’adequació de pisos que la legislació vigent ja els obliga a fer”. L’entitat també assumirà el cost de les despeses d’obres de manteniment i les taxes i tributs vinculats als habitatges.

L’Ajuntament assignarà els habitatges cedits a famílies inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatges, que pagaran en funció de la seva capacitat econòmica. L’aportació municipal per fer front als lloguers serà com a màxim 100 euros de lloguer mensual. El govern municipal també vol garantir que els habitatges estiguin distribuïts pel conjunt de la ciutat, afavorint d’aquesta manera la mixtura social als barris de la ciutat.

Conveni per a ocupacions irregulars

D’altra banda, el segon dels convenis planteja el treball i la intervenció en situacions d’ocupació irregular. En aquest cas, s’estableixen mecanismes de coordinació entre l’entitat financera i l’Ajuntament, que permetin detectar i incidir en casos d’ocupació irregular amb l’objectiu de regularitzar-los quan les famílies reuneixin les condicions adients. “Això no és una carta blanca a les ocupacions irregulars, sinó que s’emmarca en un Programa d’Intervenció que pretén incidir en les diferents vessants de l’ocupació”, ha afirmat Serracant.

També ha explicat que el conveni preveu la creació d’una Mesa de Treball, en la qual participaran els tècnics del Servei d’Habitatge i d’Acció Social, els representants designats per l’entitat, a partir d’un pla de treball socioeducatiu realitzat pels Serveis d’Habitatge i d’Acció Social, s’establirà un ordre de prelació pel que fa a la regularització de les ocupacions. A més, ha destacat que el preu de la renda i els termes de la regularització es faran aplicant els criteris econòmics que proposa la Llei 24/2015.

Amb els dos convenis, Sabadell és la primera administració que posa aquestes condicions a les entitats per a la cessió d’habitatges buits. “En cas que les entitats financeres no compleixin amb aquesta cessió, tal com marca la Llei 24/2015, l’Ajuntament iniciarà els procediments sancionadors”, ha dit Serracant.