La llei preveu la possibilitat que s'insti a l'administració la revisió d'ofici dels actes administratius que puguin ser declarats nuls.

 

La Crida ha entrat avui instància a l'Ajuntament de Sabadell demanant que es facin els tràmits administratius necessaris perquè s'insti a la CJA a emetre dictamen respecte a la nul·litat dels actes administratius relacionats amb el contracte de neteja i recollida de residus.

 

La Crida ha decidit presentar ara aquesta denúncia adreçada a l'Ajuntament per una qüestió de responsabilitat, davant la manca de progressos de l'executiu municipal. La manca de resolució de la sol·licitud de fraccionament ha acabat d'evidenciar la desídia o sovint negligència del govern. La denúncia es presenta utilitzant la capacitat d'instar a l'inici del procediment a través de denúncia i comunicació a l'Administració municipal, tal com queda recollit en l'Article 62 de LLEI 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La declaració de nul·litat és una qüestió jurídica que té lloc quan s'observa que un acte administratiu vigent no reunia els requisits necessaris per ser validat. Alguns grups municipals volen reduir aquest procediment a un debat polític, paralitzant-lo i entrant a valorar si és oportú o no traslladar la sol·licitud a la Comissió Jurídica Assessora. La Crida presenta aquest requeriment perquè considera que no es pot seguir ignorant el contingut dels informes ja existents i que existeix una obligació jurídica-administrativa de la institució municipal de traslladar la petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora (CJA).

 

Tal com ha afirmat Maties Serracant, regidor de la Crida per Sabadell: "ens seguim preguntant qui té interès a no disposar del dictamen de la CJA. La situació actual no es pot perpetuar indefinidament. SMATSA no ha resolt els incompliments denunciats". El govern contemporitza i no fa tot el que està a les seves mans per obligar a l'empresa concessionària a complir-los en defensa dels interessos de la ciutat. La situació actual només afavoreix l'interès de l'empresa, que actua posant tots els recursos judicials possibles per posposar els efectes de les actuacions municipals. Tal com afirma el regidor: "La ciutat no pot seguir segrestada per l'estratègia dilatòria de SMATSA i del govern municipal. El dictamen de la CJA és imprescindible per obrir noves vies de solució. Cal saber d'una vegada per totes el parer d'aquest organisme consultiu."

 

La Crida entén que disposar del Dictamen contribuirà al fet que l'Ajuntament tingui tots els elements tècnics i jurídics per a poder actuar en conseqüència per a la prestació del Servei davant d'uns incompliments flagrants per part de l'empresa.

 

L'objectiu és garantir el millor servei públic i que es puguin complir totes les obligacions del contracte. Volem garantir que qui gestioni el servei tingui la solvència econòmica i ofereixi el servei pel qual realment paguem. I que millor que disposar del dictamen d'un òrgan com la Comissió Jurídica Assessora que aclareixi els dubtes sobre la legalitat del contracte.

 

En els Plens de setembre i d'octubre la Crida va deixar sobre la taula una moció en què se sol·licitava l'inici d'aquest tràmit amb l'expectativa de què el desenvolupament de la Comissió Especial sobre el contracte ajudaria a convèncer la resta de grups municipals del consistori. Avui, 4 mesos després, la Comissió Especial ha iniciat tot just els seus treballs i no s'espera tenir conclusions fins al mes de maig, deixant a part les reserves del Grup Municipal de la Crida sobre quin serà el grau de concreció i el posicionament dels grups de govern a partir de les manifestacions ja realitzades. En realitat, la major part de la informació que es pugui posar damunt la taula d'aquesta comissió, els grups municipals ja la coneixien o estava a la seva disposició.

 

Serracant ha afirmat que "els càrrecs electes tenim l'obligació d'assegurar i vetllar per la legalitat de la contractació pública i pel correcte compliment de les condicions dels contractes de prestació dels serveis públic i del correcte destí dels recursos públics". No exercir aquesta responsabilitat i no actuar, quan es disposa de la corresponent informació, pot ser motiu d'incórrer en un delicte de prevaricació passiva o per omissió; en qualsevol cas, es pot considerar un menysteniment a les obligacions polítiques i ètiques com a càrrecs electes.

 

La Crida esperem que en propers Plens l'equip de govern porti a Ple la nova incoació de la revisió d'ofici, es traslladi la petició d'informe a la Comissió Jurídica Assessora i s'obri de nou el període de sis mesos per tramitar la revisió d'ofici.

 

Els motius de la nul·litat i el rol de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és un alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat que vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions de Catalunya. Un òrgan que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

 

Ja fa 3 anys, el gener de 2017, el Ple va aprovar portar el contracte de neteja viària i recollida de residus a la Comissió Jurídica Assessora amb la finalitat de poder obtenir un dictamen tècnic, objectiu, imparcial atès les irregularitats detectades pels informes tècnics.

 

Els actes administratius relacionats amb el contracte de neteja i recollida de residus sobre els quals s'insta a la CJA a emetre dictamen respecte a la seva nul·litat són els següents: acords plenaris de 13 de desembre de 2011, d'aprovació del plec de clàusules del contracte, i de 5 de juny de 2012, d'aprovació de la classificació de les ofertes; acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2012, d'adjudicació del contracte, i contracte signat el 20 de juliol de 2012.

 

Els motius per declarar nul el contracte

D'entre els elements problemàtics que vam detectar en el procés d'anàlisi, destaca una incorrecta qualificació del contracte. La llei de contractes de 2007, i el Text Refós de 2011 són molt clars respecte la forma de qualificació i busquen limitar temporalment les adjudicacions de negocis a llarg termini. Per això no permeten en cap cas fer un contracte de serveis més enllà dels 4 anys (més dos de pròrroga). En aquest cas es va vestir com un contracte de gestió de serveis (com si hi hagués risc i ventura pel concessionari), assegurant al privat el negoci durant 15 anys, fins al 2027 ampliant el seu volum fins als 257 milions d'euros.

 

Un altre dels elements greus d'aquest contracte i que deixa l'Ajuntament, la ciutat i les treballadores en situació de vulnerabilitat és el fet que no es diposités el 5% de la garantia definitiva, tal com estableix la llei. Aquesta garantia hauria hagut de ser de 12,8 milions d'euros i en canvi es va fixar en 600.000 euros. Per més inseguretat quan aquest govern va entrar, la garantia no tenia caràcter definitiu, sinó que es renovava anualment i per tant no actuava com a garantia.

 

La forma de pagament també va posar en alerta l'equip tècnic municipal, ja que les certificacions es realitzen el dia 20 de cada mes i es paguen abans d'acabar el mes. Aquest mètode no permet comprovar els serveis realment efectuats i denota la falta de solvència i liquiditat de l'empresa.

 

Cal tenir en compte doncs que aquests aspectes són independentment de com es va gestar la concessió del Contracte entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa SMATSA, fets sobre els quals haurà de dirimir el procediment judicial penal, mentre que els diversos procediments contenciosos administratius sobre el desenvolupament i el compliment del contracte. Tots els informes ja elaborats en el seu moment per part dels serveis tècnics estan ja elaborats per tal que aquesta Comissió determini si és, o no, un contracte nul i l'Ajuntament tingui un dictamen extern que així ho consideri.