La formació hi va votar en contra al Ple Municipal i, després de fer les pertinents consultes legals, considera que la modificació no s’ajusta a la normativa i per tant hauria de declarar-se nul·la

El passat 3 de novembre de 2020 es va aprovar al Ple Municipal la modificació del contracte del servei energètic i el manteniment integral de l’enllumenat públic de Sabadell, contracte que ostenta una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Aluvisa i FCC. La Crida considera que aquesta modificació no s’ajusta a dret i per aquest motiu el passat 2 de desembre va presentar un recurs de reposició. 

El regidor Lluís Perarnau explica: “Al Ple de novembre la Crida ja va votar en contra de la modificació del contracte d’enllumenat públic perquè hi havíem detectat diversos punts de foscor. Després de fer les pertinents consultes legals, considerem que la nostra preocupació era fonamentada i que la modificació aprovada no té empara ni legal ni contractual, motiu pel qual és nul·la.”

En primer lloc cal posar de relleu que la modificació del contracte aprovada el passat 3 de novembre no es troba prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que el regeix. El PCAP del contracte existent preveu en la seva Clàusula 12a la modificació del contracte únicament i exclusiva en relació a l’anomenada “zona blanca” per un valor aproximat de 3.000.000 d’euros.

Les modificacions aprovades pel Ple estan expressament excloses per aquesta clàusula, atès que suposen una nova inversió que no només supera amb escreix el valor aproximat de 3 milions d’euros (és de més de 14 milions IVA inclòs), sinó que a més a més preveu actuacions en totes les zones del contracte i no només en la “zona blanca”. És evident que la modificació del contracte té per objecte una inversió nova, diferent i no complementària respecte a la de la licitació inicial, i que va molt més enllà tant des del punt de vista tècnic com econòmic de les modificacions que preveu el PCAP.

Alhora, en l'acord de Ple es preveu l’aprovació del cost de l’operació en base únicament a una proposta feta pel propi contractista actual segregant-la en dos períodes, atès que el contracte finalitza l’any 2023 una vegada transcorregut el període de 10 anys pel qual es va adjudicar. Així, un període correspondria al temps que queda fins a la finalització del contracte i l’altre als 5 anys de pròrroga màxima prevista al PCAP.

Amb l’aprovació de la modificació es dóna per fet que l’Ajuntament de Sabadell voldrà prorrogar aquest contracte fins al període màxim, i amb aquesta voluntat futura es justifica l’adopció de l’acord. Evidentment, i atès que no s’ha aprovat la pròrroga del mateix, resulta impossible aprovar el compromís de despesa per als propers 7 exercicis pressupostaris atès que a dia d’avui el contracte ha de finalitzar l’any 2023.

En cas que no s’aprovés la pròrroga del contracte, l’Ajuntament es veuria obligat a desemborsar de cop gairebé 8 milions d’euros amb l’impacte pressupostari que això tindria per a l’exercici del 2023, quelcom que condiciona tant les inversions futures com, sobretot, la decisió de prorrogar o no el contracte.

Lluís Perarnau continua: “Es tracta en realitat d’un nou contracte d’obra, amb el subministrament del material corresponent. A més a més, és especialment rellevant que no es tracti d’una modificació impulsada per l’Ajuntament per raons d’interès públic, sinó d’una proposta realitzada per la UTE contractista que, com a agrupació de societats mercantils, busca per definició la generació de beneficis i l’ànim de lucre.”

La conclusió la trobem a l’article 6.4 del Codi Civil, quan parla dels “actes realitzats a l’empara del text d’una norma que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic, o contrari a ell, es consideraran executats en frau de llei i no impediran la deguda aplicació de la norma que s’hagués tractat d’eludir”. O dit de forma més planera, l’adjudicació directa i a dit a la UTE contractista actual mitjançant una modificació contractual i la possible pròrroga futura del contracte s’ha de considerar executada (o aprovada, de moment) en frau de llei.

Per concloure, el regidor ha declarat: “La modificació del contracte és en realitat una pròrroga forçosa que no s’ajusta a les normatives que regulen els contractes municipals. Sabadell ja ha patit prou les conseqüències de les irregularitats en la contractació pública i no podem permetre que torni a passar. Alhora, lamentem que no s’hagi realitzat correctament el procediment perquè considerem que la ciutat ha d’avançar cap a un ús més sostenible de l’energia (en aquest cas amb il·luminació LED), tant per l’estalvi de recursos públics que suposa en el pla econòmic com per les urgents necessitats que tenim en el pla ecològic.”