Considerem que la proposta de govern està buida de contingut i no aporta cap estratègia, i demanem que es respectin els calendaris previstos

 

La Ciutat és l’espai comunitari a partir del qual creem els nostres vincles quotidianament i és l’àmbit en el qual hem d’actuar estratègicament. A l’escala del territori això requereix una transformació clara que garanteixi la seguretat i la salut dels seus habitants amb polítiques que siguin travessades per la interseccionalitat, el feminisme, la sostenibilitat i l’acció comunitària. El moment actual ens porta a reivindicat més ciutat i més ciutadania.

Fa mesos que des de la Crida anem alertant al govern de la ciutat perquè continuï amb les actuacions en matèria d’espai públic, mobilitat i urbanisme que ja vam començar a treballar durant el mandat anterior. La situació actual ens dóna la raó més encara, en aquestes reivindicacions, que no són només de la Crida sinó de la ciutadania en general, col·lectius i entitats.

Moltes de les actuacions programades en el període 2015-2019 ja responen a les necessitats que ara s’han posat més en evidència i cal accelerar-les. Entre els principals documents elaborats en aquest àmbit podem destacar:

 • L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI)
 • El Pla d’acció per l’Energia Sostenible (PAES)
 • El Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’AIRE (PAMQA)
 • El Pla Director de la Bicicleta
 • El Programa d’actuacions Ripoll 2025,
 • El Pla de l’Espai Central
 • El Pla de dependències municipals

Tota aquesta planificació, integrada en la important planificació estratègica feta en la resta d’àmbits com ara el Pla Local d’Habitatge 2019-2024, el Pla Estratègic d’Acció Social 2025, el Pla per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu 2017-2027, entre molts d’altres.

Posem en valor que l’estratègia desenvolupada els darrers anys era i és, ara més que mai, vàlida. Refermem el model de ciutat i la necessitat de reforçar-lo

 • Una ciutat amb una xarxa d’Espais verds, la ciutat dels parcs,
 • Una ciutat amb espais de barri (dotacions i equipaments que donin resposta a les necessitats quotidianes del veïnat)
 • Una ciutat amb eixos cívics, per moure's a peu i en bicicleta
 • Una ciutat amb una xarxa de mobilitat sostenible, equitativa i segura que garanteixi la mobilitat universal de la ciutadania.
 • Una ciutat que revalori el patrimoni i el paisatge urbà.

Sovint s’afirma que a partir d’aquesta crisi ens cal repensar la ciutat, la mobilitat, l’espai públic perquè tenim noves necessitat. Nosaltres pensem que majoritàriament tenim les mateixes necessitats que abans, encara que algunes incrementades; però no són realment noves necessitats. Fa temps que la ciutat propera, més humana, més sostenible i més robusta hauria de formar part essencial de qualsevol programa polític.

Per avançar en la consolidació d’aquesta ciutat hi ha en curs un seguit d’Actuacions estratègiques de caràcter territorial que ja estan definides o que tenen ja un primer pas realitzat i que cal desenvolupar per tal de reforçar la ciutat i adaptar-la a escenaris de major eficiència, de recuperació econòmica i reducció de contaminació.

 • Actuacions en l’àmbit del Ripoll. Desenvolupament de l’Agenda d’actuacions 2019 - 2025 presentada el maig de 2019 i treballada amb les entitats de la ciutat més vinculades a aquest àmbit territorial.
 • Nous Equipaments estratègics vinculats amb la sortida de la crisi:

  • Artextil i Caserna - Equipaments Gran Via. Cal definir-ne els usos i dissenyar les actuacions perquè aquests equipaments puguin dur a terme el seu rol estratègic en la ciutat
  • Sallarès i Deu - Gràcia. Centre d’innovació social i tecnològic que suposa la transformació d’espais en obsolescència en centres per a la cohesió social. Una vegada definit el resultat del concurs de projectes arquitectònic per a la transformació del conjunt d’edificis de l’antiga fàbrica Sallarès i Deu cal dur a terme l'adjudicació del contracte.

 • Pla de l’Espai Central. Desenvolupament de les actuacions de transformació de l’espai públic per la seva recuperació, la pacificació del trànsit i la millora del comerç.
 • Portal Sud. L’execució de la infraestructura que ha de millorar l’accés sud a la ciutat i al sector d’activitats econòmiques del Sud-Oest com a pol per a la recuperació econòmica.
 • Mercat de Campoamor i entorns. Actuacions de revitalització del Mercat i de reurbanització de l’entorn com a nova polaritat social i comercial als barris del Sud.
 • Pla de dependències municipals. Un recurs per afrontar el repte urgent en relació amb la manca d’espais adequats per al funcionament de l’administració municipal

A partir d’aquestes premises i tenint en compte la feina ja elaborada durant el mandat 2015-2019, des de la Crida per Sabadell considerem indispensables actuacions immediates que no poden esperar a finals de juliol. Farà un any del canvi de govern, i encara no s’han posat en marxa en aquests àmbits, tot i la insistència de la ciutadania. Moltes ciutats properes han aprofitat el moment per implantar allò que ja sabien que tard o d’hora s’havia de fer per tal de cuidar la ciutat, i mentrestant Sabadell s’ho mira de lluny, sense cap estratègia. L'estratègia és, de fet, que no hi ha estratègia.

Durant els següents dies anirem desenvolupant i explicant totes aquelles propostes territorials que considerem necessàries i d’urgència per garantir que sortim de la crisi sanitària amb una ciutat

 • Més saludable.
 • Més sostenible, amb menys consum energètic.
 • Més inclusiva, amb menys desigualtats i sense que ningú quedi endarrere.
 • Més accessible. Que tothom pugui accedir a ser ciutadà i ciutadana disposant dels recursos necessaris