Article d' Eloi Pareja (membre de la Crida per Sabadell i del Moviment Popular de Sabadell)


L’emergència climàtica comença a ser ja d’excessiva actualitat, i esdevé una responsabilitat conjunta contribuir a mitigar els seus efectes tot augmentant la biodiversitat i reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH).


Una de les mesures que vam impulsar quan vam estar a l’ajuntament van ser les instal·lacions fotovoltaiques en habitatges, les quals contribueixen a una reducció de la generació d’energia mitjançant combustibles fòssils. Es va facilitar la tramitació d’expedients per realitzar instal·lacions residencials de poca potència i també es van aplicar bonificacions en l’impost sobre béns immobles (IBI), les quals permeten sufragar i amortitzar abans els costos que suposa la inversió inicial. A més, amb la voluntat que aquesta bonificació no es limités a instal·lacions destinades a un sol habitatge, es fa ampliar aquesta bonificació a instal·lacions col·lectives fruit d’una al·legació duta a terme per la Crida en aquest mandat.


També es van impulsar les instal·lacions fotovoltaiques en diverses escoles i equipaments. No obstant això, a hores d’ara encara no hi ha cap centre cívic amb panells fotovoltaics. Pensem que els equipaments municipals han de ser referents i exemplificadors de cara a la població.


Però entenem que cal anar molt més enllà, i per això volem crear l'Oficina de l’Energia de Sabadell (OES), des d’on centralitzar tot el que té a veure amb l’energia i que tingui com a principals pilars: fer front a la pobresa energètica, facilitar la participació ciutadana com a punt clau per una transició energètica ecosocial, i augmentar l’energia renovable a la ciutat respectant sempre l’entorn i les necessitats de la població.


Aquesta oficina plantegem que ofereixi servei d’assessorament directe a la població per entendre les factures elèctriques i valorar mesures concretes a fi de reduir el valor de la seva factura, sempre amb l’objectiu últim de fer tot el possible perquè cap persona es quedi sense disposar d’energia a casa seva. Com ja hem plantejat en anteriors programes hem prioritzat que cap habitatge es quedi sense electricitat. S’ha de fer tot el possible per evitar que es posi per davant el benefici empresarial per sobre les necessitats de les persones.


També és important estendre les facilitats per accedir a les energies renovables. Fins ara les facilitacions s’han encarat principalment a habitatges unifamiliars, però és necessari que les comunitats que viuen en blocs de pisos puguin aprofitar la coberta dels seus edificis per instal·lar energies renovables que puguin proporcionar una part dels consums dels habitatges. Això legalment ja és possible, però sovint hi ha dificultats quan es tracta de posar d’acord les veïnes. Les comunitats han de poder contactar amb aquesta oficina, i que des d’allà es faciliti la informació i clarificació de dubtes, elaborant procediments per realitzar aquest assessorament comunitari.


En relació amb instal·lacions que puguin proporcionar energia a diversos edificis i que potenciïn la participació, entenem que ara és el moment de potenciar les Comunitats Energètiques. Les normatives i els ajuts ja s’estan encarant en aquesta direcció, i toca als ajuntaments fer el paper de facilitadors d’aquest canvi en la manera de generar, distribuir i decidir sobre l’energia. Analitzar les superfícies municipals disponibles i estudiar la possibilitat d’oferir aquestes superfícies a col·lectius ciutadans, són algunes de les mesures proposades per la Xarxa per la Sobirania Energètica en la seva Proposta Municipalista 2023, la qual compartim plenament.


La transició energètica també ha de permetre que tothom tingui unes condicions de vida idònies, i això no només passa per la generació distribuïda, sinó que també passa per una millora energètica dels espais on es realitza el consum. La millora d’aïllament i els hàbits de consum i gestió energètica també són aspectes que des de l’oficina es podran treballar.


Sovint la fotovoltaica sol atendre gran part de les mirades quan pensem en sobirania energètica, però altres recursos com la crema de massa forestal per a la climatització d’edificis també és energia la qual pot evitar la crema de gas natural (o, potser millor dit “gas fòssil”). A més, es pot combinar amb una gestió adequada dels arbres i boscos de la ciutat, mantenint la massa forestal ben gestionada, la qual cosa pot també minimitzar el risc d'incendis, i fins i tot combinar-se amb plantació d’arbres com també portem al programa.


En resum, ens cal posar al centre les necessitats de la població, i des d’aquí avançar cap a una transició ecosocial amb la màxima participació ciutadana, i entenent l’ajuntament com a impulsor i facilitador d’aquests processos.