La modificació de pressupost es va aprovar al Ple de maig, i s'invertiran un total de 15,5 milions d'euros

 

L’ajuntament destinarà 15,5M€ a atendre noves necessitats d’inversió, majoritàriament a l’espai públic, com ara la reparació del mur del Carrer de l'Onyar, la millora en l’asfaltatge de carrers, urbanització de places i carrers, millora i renovació de jocs infantils a les places; a inversions en equipaments esportius, compra d’edificis de patrimoni municipal; millores en patis d’escoles bressol i escoles de primària, reposició de cablejat per enllumenat públic elèctric, senyalització i semàfors i altres projectes de millora del rodal i l’àrea del riu Ripoll, entre d’altres.

Aquesta inversió és possible perquè, un cop aprovada la liquidació del pressupost del 2017 de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, es dedueix un romanent de Tresoreria per a despeses generals de 30.000.915,86€, i una capacitat de finançament de 26.538.380,07€.

Segons la llei d’estabilitat pressupostària i financera, es determina que el superàvit pressupostari disponible correspon a la menor de les dues magnituds. D’aquesta manera el superàvit quedaria, per tant, quantificat en 26.538.380,07€.

Com que la llei determina que el destí de l’import del superàvit ha de destinar-se en primer lloc les obligacions pendents d’aplicar del 2017 i els compromisos de despeses assumits per romanents de crèdit, que en aquest cas suposarien un import total de 5,9 milions d’euros, una vegada descomptada aquesta quantitat, l’import resultant, que és de 20,5 milions d’euros, s’ha de destinar a inversions financerament sostenibles o bé a la reducció de l’endeutament municipal.

Així, l’Ajuntament analitzat les dues opcions, i, vist que la cancel·lació anticipada de crèdits no és la més òptima, i aprofitant l’ampliació dels criteris de considerar inversions financerament sostenibles, s’ha optat per dedicar els 15.536.433,7€ al finançament d’inversions, deixant 5.015.638,74€ per la reducció d’endeutament.