Article de Pau Avellaneda, candidat número 8 a les Municipals 2023


Des de La Crida per Sabadell apostem per un model de ciutat que posi al centre de l’espai públic les persones i el desenvolupament de la vida i la cohesió social per sobre del trànsit motoritzat. Aquesta aposta implica imprescindiblement i implícitament un canvi en el model de mobilitat.


Aquest canvi de model de mobilitat no pot venir sinó per un canvi en el model urbanístic que fomenti els desplaçaments de proximitat. És en aquest sentit que des de La Crida apostem per fer de Sabadell una Ciutat dels 15 minuts. Aquest model urbanístic proposa reduir els desplaçaments innecessaris en cotxe a partir de recuperar els barris com a espais funcionals de referència, dotant-los d’espais de centralitat amb una alta qualitat de l’espai públic i proveint-los de tots els serveis necessaris per a dur a terme les activitats quotidianes (escoles i instituts, centres sanitaris, centres de treball, oferta comercial, equipaments públics, parcs i espais de lleure…).


Aquest canvi de model urbanístic ha de venir acompanyat de mesures per promoure els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. Així, caldria desenvolupar una potent xarxa d’eixos cívics de ciutat (Eix Central, Eix Macià, carretera de Barcelona-Terrassa, Gran Via…) complementada amb una millora dels espais per a vianants a l’interior de cada barri, afavorir l’ús de la bicicleta a tota la ciutat a partir del desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta, i redefinir la xarxa i el servei d’autobusos per fer-la molt més eficient i atractiva. I tot plegat amb una mirada basada en la intermodalitat amb l’objectiu de multiplicar l’eficiència de tots aquests sistemes de mobilitat.


En paral·lel, apostem pel desenvolupament d’una xarxa de camins escolars verds a tots els centres educatius de la ciutat i la promoció del bicibús com una eina de promoció dels desplaçaments sostenibles i saludables entre els infants, la definició i adequació d’una xarxa d’eixos connectors dels parcs urbans, el condicionament d’itineraris de salut i la configuració d’un sistema d’eixos de connexió amb la xarxa de camins del rodal.


Al seu torn, apostem per reforçar especialment el sistema de transport públic col·lectiu per connectar Sabadell amb les ciutats, pobles i àrees d’activitat econòmica del seu entorn. En aquest sentit, ens oposem frontalment a la construcció de nova xarxa viària d’alta capacitat (Ronda Nord, Quart Cinturó, B-40…) i, en canvi, apostem pel desenvolupament de la línia orbital ferroviària, la connexió en tren o en autobusos segregats d’alta capacitat amb Castellar, la dotació de noves línies d’autobús o de tramvies interurbans que relliguin Sabadell amb els municipis del seu entorn i l’execució d’una xarxa de carrils bici interurbans que, juntament amb els existents, permetin una connexió ràpida, segura i competitiva amb els principals nodes d’activitat, propers a la nostra ciutat.


Tot plegat amb l’objectiu que els ciutadans i ciutadanes de Sabadell puguin prescindir del cotxe en els seus desplaçaments quotidians sense perdre opcions i facilitats de mobilitat ni les oportunitats laborals, educatives, relacionals i d’oci que s’ofereixen a la ciutat i el seu entorn.