Després d’un primer pas -en què es van retirar aquest hivern i es va fer hidrosembra-, ara s’estan retirant les tanques i el parc s’ha reobert a la ciutadania

990_1466599456parcnord2Els treballs del parc del Nord avancen d’acord amb el calendari consensuat entre la Generalitat, l’Ajuntament i el veïnat dels barris del sector nord de la ciutat.

“Ara mateix, per al Govern municipal la restitució del paisatge i l’assentament del projecte del parc del Nord és una de les prioritats del mandat”, ha manifestat Glòria Rubio, tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat. El regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero, ha afirmat que “pensem que aquest projecte ha d’avançar de forma conjunta entre administracions i ciutadania, i per això que estem definint la plantació de l’arbrat conjuntament i treballem perquè sigui una realitat el proper hivern”.

Durant aquesta setmana s’estan fent els treballs de retirada de les tanques i l’obertura a l’ús públic del sector del parc del Nord entre els carrers de Corones, Magnòlies, Hortènsies, Gardènies, l’avinguda de l’Alcalde Moix i la ronda de Collsalarca. En aquest àmbit s’havien portat a terme els treballs de moviment i retirada de les terres provinents del dipòsit de l’excavació de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell.

Les obres de moviment de les terres es van produir arran de l’acord entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, que, conjuntament amb els veïns dels barris adjacents, van sol·licitar-ne la retirada de l’extrem sud del parc del Nord.

Les obres han suposat el desplaçament d’un volum aproximat d’uns 116.000 m3 de terres amb alt contingut de runa, el que ha fet necessari el seu tractament en un abocador especialitzat en gestió de runes.

Els treballs han consistit a restablir la topografia anterior a les obres –excepte en els espais afectats per la infraestructura– i a fer el tractament de la totalitat de la superfície amb 20 cm de terra vegetal on el terreny de base és l’existent. Allà on el material prové de l’excavació de les obres de la infraestructura ferroviària, el terreny s’ha tractat amb una capa d’argila de 30 cm per impermeabilitzar els materials col·locats, segons les prescripcions de l’Agència de Residus de Catalunya.

Finalment, s’ha procedit a una hidrosembra de tot l’àmbit, per tal de recuperar la superfície vegetal anterior. Malgrat que les obres van finalitzar al febrer, s’han mantingut les tanques als voltants de tot l’àmbit per tal d’assegurar que la hidrosembra de prat s’hagi consolidat, tot ajudat per les pluges abundants d’aquest primavera i regs manuals.

Per tal de restituir el paisatge anterior, aquest hivern el Departament de Territori i Sostenibilitat plantarà l’arbrat en aquest sector, feina que es està ara en la fase de redacció de projecte.

Paral·lelament, l’Ajuntament està treballant amb la Comissió de Veïns del Parc del Nord per definir un projecte bàsic del parc i en una primera fase d’obres, incloses al pressupost d’aquest any.

La recuperació d’aquesta superfície afectada durant tant de temps per les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell és un pas més en aquesta extensa obra i permet incorporar gairebé ja la totalitat del parc per als veïns dels barris que l’envolten.