En la metodologia, innovadora en aquest àmbit, es treballa amb entitats ciutadanes i associacions veïnals per conèixer la visió sobre el cos i el model de seguretat

La Policia Municipal de Sabadell es dotarà aquest any d’un Pla Director que recollirà les mesures per transformar el cos en un servei molt més eficient i que respongui a un model de seguretat local compromès amb la ciutat, proper a la població i més proactiu que reactiu. La metodologia d’elaboració del pla incorporarà un estudi previ sobre clima laboral i la participació de la ciutadania.

El document tindrà un període d’aplicació fins al 2020 i apareix en un context de canvi organitzatiu i d’estructura del cos, amb un pla de creixement

Aquest projecte de reestructuració i creixement de la plantilla de la Policia Municipal, iniciat el 2016, té l’objectiu de comptar a partir del 2022 amb una plantilla de 275 agents (el 2016 comptava amb 220 i actualment amb 235 efectius). L’ampliació de la plantilla sumada a les substitucions per jubilacions previstes fins al 2025 comportarà la incorporació de 125 agents nous.

El regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau,considera que amb la renovació de la plantilla "tindrem una gran oportunitat per transformar la Policia Municipal en un cos modern, d’acord amb un model de seguretat local que tendeix a la prevenció i no a la reacció, proper a la població i sensible a les problemàtiques de la nostra ciutat."

 

Metodologia

La metodologia per fer el Pla Director és innovadora, amb la incorporació d’elements de participació ciutadana que enriquiran l’anàlisi prèvia de la realitat del cos i que ha d’aportar els punts forts i les potencialitats a desenvolupar en el futur, així com els aspectes que cal millorar.

Conèixer la percepció de la ciutadania és important en l’objectiu d’aconseguir un model de seguretat pública proper a la realitat social i basat en la prevenció de riscos i vulnerabilitats. Per això, es faran entrevistes sobre la percepció del cos i sobre el model de seguretat entre les entitats ciutadanes i associacions veïnals.

La primera fase d’elaboració del document ja ha començat, i està dedicada a fer la diagnosi del servei. Seguidament s’iniciarà un període d’identificació de punts forts i oportunitats de millora i es recollirà la visió tant interna com externa. Aquesta fase finalitzarà amb la formulació de propostes i accions. Finalment, durant aquest any es redactarà i aprovarà el Pla Director.

 

Clima laboral

Alhora, i com eina que complementarà el pla, s’ha encarregat un estudi de clima laboral. L’objectiu és conèixer la percepció sobre l'entorn laboral del personal de la Policia, els índexs de motivació i satisfacció i identificar punts de millora i àrees critiques.

Segons Perarnau, "aquest estudi previ ens permetrà obrir un canal de comunicació directe entre el treballadors i treballadores i la organització, i així tenir dades objectives que ajudaran a construir el contingut del Pla Director."

Per elaborar l’estudi es farà un enquesta anònima i confidencial entre el personal de la Policia Municipal, basada en el model EFQM d’excel·lència (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) i que proporciona un millor autoconeixement de les organitzacions. Una part de l’enquesta, a més, incorpora preguntes per tal de conèixer l’índex ètic de l’organització i la percepció sobre realitats com ara l’homofòbia, la xenofòbia, o la discrecionalitat en la presa de decisions.

A més, els resultats seran objecte d’un procés de benchmarking (comparació) amb altres organitzacions i empreses que han fet estudis de clima laboral similars, per poder mesurar i avaluar les dades obtingudes.