Al 2017 el Pla d’Acció Municipal està executant un total de 980 actuacions

Un total de 788 actuacions incloses al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016, havien estat executades ja o s’estaven desenvolupant, segons es desprèn del document sobre l’estat d’execució del PAM a desembre de 2016. Això significa que el 96,5% de les actuacions s’havien finalitzat o estaven en via d’execució.

Al juliol del passat any, el Govern presentava el Pla de Mandat 2016-2019, el document marc que definia l’agenda de prioritats per a aquest període i que establia els  temes clau que es comprometia a impulsar.

El Pla de Mandat determina el full de ruta i l’acció de govern, amb la finalitat d’avançar en la transformació de la ciutat. Aquesta transformació ha de permetre donar respostes a les necessitats reals de la ciutadania, tot millorant la qualitat de vida de les persones i dignificant la ciutat. Per poder aconseguir aquesta finalitat, el Pla s’estructura en 5 grans àmbits estratègics: la qualitat democràtica i de govern, els drets cívics i socials de les persones, la reactivació i transformació econòmica, la transformació urbana i territorial i tot l’àmbit de millora i innovació organitzativa.

Aquest Pla de Mandat es concreta en els diferents Plans d’Actuació Municipal que, amb caràcter anual, recullen totes les actuacions que es duran a terme vinculades als eixos estratègics i als objectius.

Així, el PAM 2016 recollia un total de 816 actuacions emmarcades en els 100 objectius del Pla de Mandat. A finals d’any, el 96,5% de les actuacions previstes s’havien executat o estaven en procés d’execució. D’aquestes, el 68’5% havien finalitzat o es desenvolupaven segons el calendari previst; el 28%, tot i que eren accions que ja s’estaven executant,ho feien amb retard respecte al calendari inicial. Així, només en un 3,4% de les actuacions es proposava la supressió per impossibilitat d’execució.

Les causes principals del retard d’algunes accions són, per exemple, les dificultats en la tramitació administrativa, la necessitat de treballs o estudis previs, la coordinació entre serveis, necessitats de millora del treball de planificació, desajustos en determinats dimensionaments de recursos humans o econòmics, o quan es tracta d’actuacions que depenen d’altres administracions.

L’objectiu del PAM és, precisament, disposar d’informació de l’acció estratègica de govern i incorporar eines de planificació i seguiment de la gestió municipal. El seguiment ha permès, entre altres, identificar les causes que han dificultat la gestió d’algunes actuacions i que faciliten la cerca de solucions.

 

980 actuacions al Pla d’Actuació Municipal 2017

Les 980 actuacions previstes al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2017, inclouen les actuacions pròpies d’aquest exercici, les actuacions per finalitzar provinents del PAM 2016, les que formen part del programa d’inversions i les actuacions recollides al procés participatiu Construïm Ciutat. Aquest pla d’actuació 2017 porta en execució des de gener de 2017.

Seguint la mateixa estructura, tant del Pla de Mandat com del PAM 2016, el Pla d’Acció Municipal 2017 agrupa les accions cinc apartats:

Els principis. La qualitat democràtica i el bon govern

Eix 1. Els drets socials: cohesió i equitat

Eix 2. L’economia: Innovació i cooperació

Eix 3. El territori: Planificació i sostenibilitat

Els instruments. Un ajuntament eficient i proper

En total, es tracta de 980 actuacions de les quals 36 tenen un impacte supramunicipal i 184 incideixen directament en els diferents districtes de la ciutat. Des d’un altre punt de vista 129 actuacions es corresponen amb inversions que s’iniciaran, s’executaran o finalitzaran en el present exercici.

Aquest conjunt d’actuacions aborden el conjunt de les polítiques municipals pel que fa a l’estratègia i el lideratge territorial, a les millores estructurals i organitzatives, a la transformació de l’espai comú i a la millora de la qualitat de vida.

Cal tenir en compte que el PAM 2017, a l’igual que el del 2016, no conté la totalitat de les actuacions que es duran a terme durant l’exercici de 2017, sinó només les que responen als eixos estratègics de l’acció de govern i als objectius del mandat.

Podeu consultar els documents:

PAM 2016

PAM 2017