Presentat el nou cartipàs que donarà continuitat al Govern de Transformació durant la segona meitat del mandat

Un cop assumida oficialment l’alcaldia fruit del compliment de l’Acord de Govern de transformació entre les quatre forces polítiques, i amb l’objectiu de donar màxima celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant acompanyat per tot l’equip de govern, ha presentat públicament el nou cartipàs municipal amb la delegació de competències dels regidors i de les regidores de govern.

Serracant ha posat èmfasi que el nou cartipàs respon a la voluntat de “donar continuïtat al projecte estratègic de transformació de Sabadell que aquest Govern ja va marcar en el Pla de Mandat i d’aprofundir en el treball des dels barris”. En aquest sentit, ha afegit que “ho farem transformant Sabadell en una ciutat productiva que afronti les polítiques de promoció econòmica i la lluita contra l’atur; treballant per una ciutat creativa, amb la potenciació de la formació i la recerca i seguint desenvolupant les polítiques de cohesió social amb la promoció de l’esport”.

A més, Serracant ha remarcat també que la transformació de la ciutat el Govern l’afrontarà també des de la intervenció comunitària impulsant polítiques actives de participació, una acció social que doni resposta a les necessitats bàsiques de la ciutadania, amb polítiques d’educació, el dret a l’habitatge i les polítiques per transformar l’entorn.

La tercera línia estratègica per tirar endavant el projecte comú de ciutat, passa per estar al servei de l’interès general, i això significa, tal i com l’alcalde ha detallat, una anàlisi i fiscalització rigorosa del serveis a la ciutadania i unes polítiques clares de gestió directa municipal.

Una etapa de lideratges compartits

Una de les novetats que incorpora el nou cartipàs, i fins ara inexistent a l’ajuntament, és la figura de portaveu de Govern, que recau en el 1r. tinent d’alcalde Joan Berlanga i dues figures de portaveu d’àrea, una per projectes estratègics, que recau sobre Juli Fernàndez i una segona de Promoció de la Ciutat, amb Marisol Martínez. D’aquesta manera des del c0nsistori es vol reforçar la idea de lideratge compartit com a un element de cohesió i coordinació del Govern de la ciutat.

Totes les regidories quedaran agrupades sota quatre grans àrees amb una Tinença d’alcaldia al capdavant com fins ara, però amb un paper més destacat i que donen resposta als grans objectius pels propers dos anys del Govern municipal: l’emergència i la cohesió social, les polítiques de proximitat que situïn els drets de les persones en primer pla, els grans reptes de futur que des de les ciutats hauran d’afrontar en temes mediambientals i continuar treballant per projectes que tornin a situar Sabadell entre les ciutats capdavanteres.

L’Àrea de Presidència i Serveis Centrals, amb l’alcalde Maties Serracant al capdavant, inclou la regidoria d’Economia i Serveis Centrals, que ostenta Juli Fernàndez; Seguretat i Prevenció, que assumeix directament Serracant, i una regidora nova, Serveis Municipals –una de les dues grans novetats d’aquest cartipàs- que, també gestionat directament per Serracant s’encarregarà de l’anàlisi i la planificació estratègica de tots els serveis municipals.

Elena Hinojo, assumirà dins d’aquesta àrea, per una banda, Recursos Humans i Organització i, de l’altra, continua al capdavant de la regidoria de Transparència. Sostenibilitat que estaria en aquesta àrea, sota la competència de Joan Berlanga, vol situar les polítiques mediambientals com a una estratègia transversal i central a totes les actuacions municipals.

Glòria Rubio assumirà les responsabilitats del nou servei d’Intervenció Comunitària – la segona de les novetats del nou cartipàs- i Marisol Martinez el d’Eines Comunicatives.

L’Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica, presidida pel 1r. Tinent d’Alcalde, Joan Berlanga, qui també portarà directament Educació, inclourà la regidoria de Cultura, amb Montserrat Chacon; Salut amb Ramon Vidal i les regidories de Treball i Empresa amb Eduard Navarro i Drets Civils i Gènere amb Míriam Ferràndiz.

Per a Berlanga, “és voluntat del Govern agrupar totes les polítiques que afecten a les persones; les millors polítiques socials són aquelles que garanteixen l’accés a l’educació, la salut, la cultura i els drets civils, com a drets bàsics i universals” qui, a més, en aquest entorn ha afegit també que “i ho vinculem amb el sector productiu i al món del treball perquè volem garantir el dret a un treball digne”.

L’Àrea de Cohesió Territorial, presidida pel 2n. Tinent d’alcalde, Juli Fernàndez, a més d’incloure Urbanisme, gestionat directament per Fernàndez; Habitatge per Glòria Rubio; Espai Públic, amb Xavier Guerrero, inclou també Acció Social, amb Gabriel Fernàndez, amb la voluntat de coordinar totes les accions que es facin al territori des d’una perspectiva i dimensió més social.

Per a Fernàndez, aquesta àrea “agrupa les dues línies estratègiques que garanteixen la dignitat de la gent, per una banda el benestar de les persones, millorant la seva qualitat de vida i, de l’altra, la física, dignificant l’espai públic, i això”, ha afegit, “ho farem també planificant urbanísticament l’estratègia de com volem que sigui la nostra ciutat.”

La quarta de les àrees, Promoció de la Ciutat i Innovació, sota la presidència de la 3a. tinenta d’Alcalde, Marisol Martínez, està formada per les regidories de Comerç, Consum i Turisme així com la d’Esports, gestionades directament per Martínez, a més de Participació Ciutadana, amb Glòria Rubio i Innovació i Ciutat, que gestionarà Miquel Soler.

Martínez, ha posat de manifest que “estem consolidant i concretant els projectes que com a Govern ja tenim marcats en el Pla de Mandat i per això des de Promoció de la Ciutat estem detectant les potencialitats de la ciutat per definir en projectes concrets”. Aquesta projecció de la ciutat,ha afegit Martínez,“no es pot fer sense una visió innovadora i sense tenir en compte els projectes de futur de la ciutat.