Article d'opinió de Pau Avellaneda

Candidat 8 a les eleccions del maig de 2023 , La Crida per Sabadell

Els arbres en entorns urbans comporten múltiples beneficis: atenuen els efectes d’illa de calor oferint ombra i evaporant aigua reduint la temperatura de les ciutats fins a 12°; aporten oxigen i redueixen la contaminació absorbint carboni; incrementen la biodiversitat atraient altres espècies vegetals, petits mamífers, aus i microorganismes; i alhora que envelleixen els carrers, places i parcs. En aquest sentit, podem considerar els arbres com una de les eines més eficients que es poden utilitzar per ajudar les ciutats a mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.

Al seu torn, plantar arbres és una manera de millorar la salut física i mental de les persones. Els arbres, a més d’embellir la ciutat, proporcionen aire fresc i net; són com aparells d’aire condicionat exteriors que funcionen com a embornals de carboni. Un estudi realitzat a 93 ciutats europees va estimar que un terç de les morts atribuïbles a les illes de calor podrien evitar-se si els arbres cobrissin el 30% de l’espai urbà.

En aquest sentit, moltes ciutats tenen objectius i programes per plantar desenes de milers d'arbres. Als EUA per exemple, Seattle té previst augmentar la seva coberta arbòria del 18% al 30% durant els 30 anys vinents. Washington DC ha incorporat un objectiu de cobertura d'arbres a tota la ciutat del 40% de la seva superfície terrestre. I Chicago té previst plantar 75.000 arbres l'any 2026. 

Les ciutats mitjanes i petites també poden augmentar sensiblement la seva cobertura arbòria. Sabadell va perdre 5.000 arbres entre 2010 i 2015. Davant d’aquest fet al mandat passat es va redactar un Pla Director de l’Arbrat Viari (2019-2029) en el que es detallaven les actuacions a realitzar durant aquest període. Malgrat aquest Pla, però, al llarg d’aquest mandat s’ha dut a terme una tala indiscriminada d’arbres i, per contra, i malgrat la campanya mediàtica engegada des de l’equip de govern, no s’han plantat ni tan sols els 3.500 arbres anunciats.

Tal com assenyala l’ISGlobal, institut de salut de referència en l'àmbit internacional situat a Barcelona, les ciutats han de pensar en els arbres com una infraestructura de salut pública de primer ordre. La situació d’emergència climàtica en la qual ens trobem ens obliga a fer un esforç extraordinari en aquesta matèria. En aquest sentit, Sabadell hauria d’incrementar notòriament la plantació d’arbres durant els pròxims anys. En el programa electoral de 2019 La Crida per Sabadell proposava plantar 12.000 arbres en el conjunt del mandat. Avui aquesta xifra fins i tot hauria d’augmentar de cara als 4 anys que venen.

La plantació d’aquest nou arbrat, més enllà del nombre d’arbres a plantar, cal que estigui ben planificat i ben gestionat per tal que generi el màxim de beneficis al conjunt d’habitants de la ciutat. En aquest sentit, cal fer un esforç per incrementar la superfície arbòria en aquells barris amb més dèficit d’arbrat. Alhora, cal fer un pla de corredors verds que, d’una banda, permetin la connexió de biodiversitat entre els diferents parcs urbans de què disposa la ciutat i, per una altra, cobreixi no només la xarxa principal de vianants sinó els carrers i places estructurants de cadascun dels barris de la ciutat. I tot plegat, prioritzant la conservació dels arbres grans i madurs davant la plantació d’arbres joves o de mida més petita tenint en compte que 50 arbres grans i madurs aporten més beneficis que 250 de petits i joves.

Així doncs, queda clar que el futur de la ciutat i de la societat en el moment en què estem passa per apostar, d’una manera real més enllà dels titulars, per una inversió en arbrat que no està passant.