L’Ajuntament convoca un concurs d’idees i preveu que les obres comencin l'estiu de 2018

La recuperació del parc del Nord –el segon parc més gran de la ciutat– és una iniciativa prioritària per al Govern municipal, que té per objectiu convertir-lo en un corredor urbà biològic de caràcter metropolità, que vertebri els espais verds de la ciutat: el bosc de Can Deu i el Parc Agrari al nord, la cornisa del Ripoll a l’est, el parc de la Clota al sud i el parc de Catalunya a l’oest. Per aquest motiu, el Govern hi dedicarà 2.700.000 € –dels 15.600.000 € que té el Pla extraordinari d’inversions–, que se sumaran als 200.000 € que hi havia previstos en el pressupost del 2017.

Cal recordar que l’Ajuntament de Sabadell va aprovar la liquidació de l’exercici pressupostari 2016 amb un romanent de tresoreria de 29M€. Aquest import i, d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s’ha de destinar bàsicament a reduir l’endeutament existent amb les entitats financeres, a part d’assumir determinats compromisos de despesa provinents de l’exercici anterior. Així, la modificació de pressupost núm. 4 de l’exercici 2017 incorporava un suplement de crèdit de 20M€, finançat amb romanent de tresoreria destinats a l’amortització anticipada de crèdits, amb la conseqüent reducció del nivell d’endeutament de l’Ajuntament. En aquest sentit és que ara es tirarà endavant un suplement de crèdit per finançar un pla extraordinari d’inversions per 15,6M€.

El Govern té definits un conjunt de grans projectes que són estratègics, a escala territorial i social, per la seva localització, però per tirar-los endavant requereixen importants inversions. És per això que es tirarà endavant un suplement de crèdit per finançar un Pla extraordinari d’inversions per un import total de 15M€. Un dels projectes importants que es realitzaran serà el del parc del Nord, una demanda històrica de la societat civil, on tant veïns i veïnes dels barris del nord, com especialment des de la Comissió del Parc del Nord ,han perseverat en les seves demandes per dignificar i transformar aquest espai de la ciutat.

Un parc amb quatre grans àmbits

El parc del Nord es troba als districtes 2 i 3 de la ciutat, al límit nord de la ciutat. Està format per quatre grans àmbit. L’un comprèn l’àrea que va de la plaça de la Primavera fins al carrer del Vinhamala. L’àmbit està urbanitzat fruit de la reposició de la urbanització de les obres de perllongament dels FGC. Alberga la infraestructura soterrània de cotxeres de FGC i la nova estació del Parc del Nord.

Un altre àmbit és el de la ronda de Navacerrada, situada entre el carrer del Vinhamala i del carrer de Corones. Es un vial format per un teixit d’edificis baixos. És on hi ha els equipaments del barri, la biblioteca, la piscina i la sala polivalent. Amb una superfície de 11.551 m2 fa de connector natural entre l’àmbit 1 i el 3. El carrer en tot el seu àmbit va ser urbanitzat, un cop acabades les obres del túnel. Resta pendent la urbanització de la Plaça de Navacerrada o Plaça de les Palmeres.

El tercer àmbit comprèn l’àrea que va entre el carrer de Corones i el carrer dels Clavells. Fruit de la ocupació superficial del túnel i de la situació del pou d’atac, la topografia es va veure modificada. En aquest espai es recolza el camp de futbol. Tot i haver estat modificat topogràficament,  actualment resta sense urbanitzar. L’única aportació ha estat la plantada d’arbres nous.

Finalment, el quart àmbit està situat entre carrer dels Clavells i la rotonda de carretera de Prats de Lluçanès. En aquest sector està situat l’equipament esportiu Pavelló del Nord. La seva topografia també va ser modificada lleugerament i també resta sense urbanitzar. La darrera nova aportació ha estat la plantada d’arbres nous.

Concurs d’idees per a arquitectes

L’Ajuntament ha convocat un concurs d’idees obert a arquitectes que dissenyin un projecte per al parc. Es convoca quan estan a punt d’acabar les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que han tingut durant anys una gran incidència al parc del Nord. La construcció de les cotxeres, el túnel i el pou d’atac van hipotecar part de la superfície del Parc i no es van continuar els treballs d’urbanització que s’havien iniciat al 2002, quan es va convocar un primer concurs d’idees i es van portar a terme diversos projectes.

La situació actual, després dels canvis produïts per les afectacions de les obres dels FGC, ha obligat a replantejar la proposta inicial. Aquest nou concurs pretén que s’aportin idees no tan sols per al projecte d’urbanització del parc del Nord –amb nous usos i estructura de camins–, sinó també per integrar-lo la trama urbana.

La base del nou concurs parteix de concebre el parc del Nord com una infraestructura verda integral, formada per parts diverses, que uneix el rodal des del bosc de Can Deu fins al Parc Fluvial del Ripoll a través del parc de la Clota. També fa de connexió est-oest entre la cornisa del Ripoll i la ronda de Collsalarca. Per això, l’objectiu és la creació d’un corredor urbà biològic metropolità que relligui els espais lliures emblemàtics de la ciutat.

Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha afirmat que "el parc del Nord és una prioritat, un deute que la ciutat té amb aquesta zona, però també amb tota la ciutat. Té una capacitat d’atracció enorme i ha de ser un parc metropolità de referència i una de les entrades de la ciutat”.

Ecologia urbana

L’Ajuntament proposa dissenyar el futur d’aquest àmbit de la ciutat amb paràmetres d’ecologia urbana, perquè sigui ambientalment sostenible. Aquest projecte ha d’assentar les bases d’una nova manera de fer, que permeti dignificar els espais públics i donar-los un ús social, indissociable de l’esforç continu en la millora de la qualitat ambiental.

La falta de connectivitat actual entre barris i parcs és un problema a resoldre, generat per una preponderància del vehicle privat per sobre dels espais i recorreguts per a vianants i bicicletes.

Per això, el concurs proposa diversos paràmetres de l’actuació:

Mobilitat. Estudi de l’estructura viària i de camins, tant longitudinals com transversals, posant especial èmfasi en aquells que vertebren la trama urbana; estudi de possibles bosses d’aparcament, amb la inclusió de carrils bicicleta, i estudi de nous recorreguts generats per l’entrada en funcionament de les noves estacions dels FGC de la Plaça d’Espanya i Parc del Nord.

Infraestructura verda. Interacció entre natura i teixit urbà: naturalització dels espais i afavoriment de la biodiversitat com a tret principal. Cal entendre els espais amb criteris de sostenibilitat, generant el màxim de superfície de sòl permeable i incorporar elements urbans que aportin qualitat al projecte. També caldrà conjuminar els camins del Parc amb la Xarxa de Camins del sòl no urbanitzable i la connectivitat d’aquests espais i traçats amb la trama de carrers.

Connectivitat. La línia inspiradora de tot el projecte serà tractar-lo com un tot, malgrat que són parts fragmentades. Els instruments que permetin crear connectivitat han de tenir una mirada innovadora, amb l’objectiu que els usos proposats i les intervencions en l’estructura permetin cosir conceptualment les parts de forma harmònica i diversa alhora.

Usos i activitats: Caldrà determinar les propostes d’usos i activitats, en diversos àmbits: funcions pedagògiques, usos de serveis i esbarjo, usos culturals: lectura, expressions artístiques, gaudi de la natura: elements que afavoreixin la tornada d’espècies animals i vegetals i llur observació i Espais per a la relació social, com jocs i àgores.

Equipaments: Es demana l’estudi del conjunt d’equipaments que es disposen al llarg del parc del Nord i la compenetració en la seva cota zero amb l’entorn.

Disseny de mobiliari urbà que generi una marca i identitat pròpia de ciutat i que permeti gaudir dels usos anteriors.

Àrees de joc per a infants: estudi per localitzar els espais idonis per a la instal·lació d’àrees de joc infantil i determinar les tipologies de joc, seguint les directrius dels nous espais de lleure per infants que s’estan assentant a la ciutat.

Autosuficiència energètica i altres criteris ambientals: optimització de l’ús dels recursos.

Participació ciutadana

El jurat del concurs estarà format per representants de la Comissió del Parc del Nord, de col·legis professionals, tècnics municipals i representants polítics. Aquest jurat seleccionarà tres projectes, que es posaran a votació ciutadana. El projecte que més vots serà el que es portarà a terme.

Més informació sobre el concurs